دانلود فایل


فایل ورد طرح توجیهی قانون تجارت الکترونیکی - دانلود فایلدانلود فایل فایل ورد طرح توجیهی قانون تجارت الکترونیکی این فایل

دانلود فایل فایل ورد طرح توجیهی قانون تجارت الکترونیکی این فایل در مورد طرح توجیهی قانون تجارت الکترونیکی با فرمت ورد است که 206 صفحه دارد وشامل فهرست ومنابع ومطالب قابل ویرایش است. فهرست(1) گزارش توجيهي--------------------------------------- 1(الف) تجارت الكترونيكي و تجربيات بين المللي------------- 11) واقعيت---------------------------------------------- 12) رويكردهاي مختلف قانون گذاري در جهان ------------------ 12-1- رويكرد دستوري يا تجويزي --------------------------- 12-2- رويكرد دوگانه------------------------------------- 12-3- رويكرد حداقلي ------------------------------------ 13) آثار و فروض قانوني ---------------------------------- 13-1- اثر حقوقي ------------------------------------------ 13-2- فرض قانوني ----------------------------------------- 14) تشكيلات دفاتر خدمات الكترونيكي (دفاتر خدمات الكترونيكي) صدور جواز و اعطاي اعتبار به دفاتر الكترونيكي ----------------------------- 14-1- مسئوليت ------------------------------------------- 14-1-1 - زمينه ------------------------------------------- 14-1-2- رويكرد كشورها----------------------------------- 15) سيستم هاي بسته و استقلال طرفين ------------------------ 15-1- رشد معتنابه سيستم هاي بسته -------------------------- 15-2- عواملي كه بر روي سيستم هاي بسته اثر مي گذارد---------- 16) شناسايي بين المللي ----------------------------------- 16-1- اقدامات بين المللي ---------------------------------- 16-1-1 دستورالعمل اتحادية اروپا------------------------- 16-1-2- آنسيترال ---------------------------------------- 16-1-3- كنوانسيون بين المللي ----------------------------- 16-1-4- OECD-------------------------------------------- 16-1-5- ساير سازمان هاي بين المللي ------------------------ 17) قانون تجارت الكترونيكي جمهوري اسلامي ايران و رويكرد حقوقي براي تدوين قوانين مكمل -------------------------------------------- 17-1- حمايت از مصرف كننده--------------------------------- 17-2- حمايت از داده/حريم خصوصي--------------------------- 17-2-1- حمايت از داده ----------------------------------- 17-2-2- فعاليت هاي بين المللي ----------------------------- 17-2-3- شوراي اروپا------------------------------------- 17-2-4- OECD-------------------------------------------- 17-2-5- سازمان ملل -------------------------------------- 17-2-6- كميسيون جوامع اروپايي --------------------------- 17-2-7- گردش فرامرزي داده ------------------------------ 17-3- حمايت از حقوق مالكيت هاي فكري (حق مولف، اسرار تجاري و علايم صنعتي) 1(ب) ابعاد جزايي---------------------------------------- 11) جرايم كلاسيك در حقوق تجارت--------------------------- 12) جرايم جديد------------------------------------------ 12-1- كلاه برداري كامپيوتري خاص--------------------------- 12-2- جعل خاص------------------------------------------- 12-3- نقض حريم خصوصي (جرايم مربوط به حمايت از داده‏ها)--- 12-4- نقض حق تأليف-------------------------------------- 12-5- نقض حقوق مصرف‏كننده-------------------------------- 12-6 نقض حقوق رقابت------------------------------------- 1(ج) اقدامات آتي قانون گذار------------------------------ 1بخش اول – حقوقي---------------------------------------- 1اقدامات فوري------------------------------------------- 11- آيين نامه ها------------------------------------------ 12- قانون تشكيلات دفاتر خدمات الكترونيكي---------------- 1اقدامات ضروري------------------------------------------ 11- پرداخت هاي الكترونيكي، قوانين گمركي و مسايل مالي و مالياتي 12- تدوين قوانين اصلي------------------------------------ 13- آيين دادرسي در فضاي سيبرنتيك------------------------- 1بخش دوم - جزايي---------------------------------------- 1مسائل جزايي مورد بحث در مراحل بعدي پروژه---------------- 11- مسئوليت كيفري در جرايم تجارت الكترونيكي-------------- 12- جرايم ديگر------------------------------------------ 13- تنش‏هاي آيين دادرسي كيفري در رابطه با جرايم تجارت الكترونيكي 14- تنش‏هاي حقوق جزاي بين‏الملل در رابطه با جرايم تجارت الكترونيكي 1الف ـ مقدمه-------------------------------------------- 1ب ـ بررسي مشكل در حالت كلاسيك--------------------------- 1ج ـ بررسي مشكل در فضاي تجارت الكترونيكي---------------- 1ضمايم-------------------------------------------------- 1ضميمه 1------------------------------------------------ 1كلاه برداري كامپيوتري------------------------------------ 1تعريف كلاه برداري كامپيوتري------------------------------ 1مجازات كلاه برداري--------------------------------------- 1مجازات كلاه برداري كامپيوتري----------------------------- 1الف- سوء استفاده هاي كامپيوتري-------------------------- 1ب- سوء استفاده هاي كامپيوتري كلاسيك---------------------- 1ج- سوء استفاده در صندوق هاي پرداخت---------------------- 1د- سوء استفاده از خطوط تلفني--------------------------- 1پديدة جرم كامپيوتري------------------------------------ 1الف – جرايم اقتصادي مرتبط با كامپيوتر------------------ 1ب _ روش هاي سوء استفاده--------------------------------- 1ج _ مرتكبين-------------------------------------------- 1د- قوانين كلاه برداري كامپيوتري-------------------------- 1ه- جمع بندي و پيشنهاد متن قانون------------------------ 1و- تحول مصاديق----------------------------------------- 1ضميمه 2------------------------------------------------ 1جعل كامپيوتري------------------------------------------ 11- مقدمه----------------------------------------------- 12- طرح بحث--------------------------------------------- 13- تاريخچه--------------------------------------------- 14- تعريف----------------------------------------------- 15- منبع شناسي------------------------------------------ 16- جمع بندي و پيشنهاد----------------------------------- 1ضميمه 3------------------------------------------------ 1اصلاح قانون مدني فرانسه راجع به ادله الكترونيكي و مصوبه امضاي الكترونيكي فرانسه------------------------------------------------- 1ماده 1316 قانون مدني------------------------------------ 1طرح مصوبه : متن---------------------------------------- 1بخش 1ـ شرايط راجع به وسايل و روش هاي ايجاد امضاي الكترونيكي 1بخش 2ـ شرايط راجع به گواهي ها و ارائه دهندگان خدمات گواهي الكترونيكي: 1بخش 3ـ كنترل مراجع گواهي الكترونيكي--------------------- 1بخش 4ـ تأييد مراجع گواهي الكترونيكي--------------------- 1شرح قانون امضاي الكترونيكي فرانسه 13 مارس 2000---------- 1آزادي گردش در بازار داخلي------------------------------- 1اختيارات كميسيون--------------------------------------- 1رژيم حقوقي مراجع خدمات گواهي---------------------------- 1سيستم تأييد اختياري------------------------------------ 1مسئوليت‏ها---------------------------------------------- 1شروط معاف‏كننده (معاذير قراردادي و يا شروط رافع مسئوليت) يا محدودكننده مسئوليت------------------------------------------------ 1ضميمه 4------------------------------------------------ 1قانون تجارت الكترونيكي در كشورهاي مختلف جهان تا سال 2000- 1ضميمه 5------------------------------------------------ 1عبارات قانوني و استانداردهاي آن در قانون تجارت الكترونيكي ايران 1ضميمه 6------------------------------------------------ 1فرمت X509v3--------------------------------------------- 1(2) پيش نويس قانون تجارت الكترونيكي--------------------- 1پيشنويس قانون تجارت الكترونيكي------------------------- 1فهرست عناوين------------------------------------------- 1باب اول - مقررات عمومي -مبحث اول - دركليات-------------- 1فصل اول: قلمرو و شمول قانون - ماده 1--------------------- 1فصل دوم – تعاريف – ماده 2------------------------------- 1فصل سوم – تفسير قانون – مواد 3 و 4----------------------- 1فصل چهارم – اعتبار قراردادهاي خصوصي – ماده 5------------- 1مبحث دوم - در احكام داده ------------------------------ 1فصل پنجم – نوشته، امضا، اصل – مواد 6 الي 11-------------- 1مبحث سوم - داده مطمئن--------------------------------- 1فصل ششم - امضاي الكترونيكي مطمئن – ماده 12--------------- 1فصل هفتم - ثبت يا سوابق الكترونيكي مطمئن – ماده 13------- 1فصل هشتم - آثار ثبت و سوابق و امضاي الكترونيكي مطمئن – مواد 14 الي 16 1فصل نهم – پذيرش و ارزش اثباتي داده - مواد 17 الي 21----- 1فصل دهم – اعتبار قانوني ارجاع داده - ماده 22----------- 1مبحث چهارم - مبادله داده ------------------------------ 1فصل يازدهم – عقد و اراده طرفين – مواد 23 و 24------------- 1فصل دوازدهم – انتساب داده - مواد 25 الي 29------------- 1فصل سيزدهم – تصديق دريافت – مواد 30 الي 35--------------- 1فصل چهاردهم -زمان و مكان ارسال و دريافت داده - مواد 36 الي 40 1باب دوم------------------------------------------------ 1دفاتر خدمات الكترونيكي--------------------------------- 1مبحث اول - كليات--------------------------------------- 1فصل اول – دفتر خدمات الكترونيكي – مواد 41 الي 48---------- 1مبحث دوم – دفتردار كل----------------------------------- 1فصل دوم - دفتردار كل – مواد 49 الي 57-------------------- 1فصل سوم – اختيارات دفتردار كل – مواد 58 الي 63------------ 1مبحث سوم - وظايف--------------------------------------- 1فصل چهارم - وظايف دفتر خدمات الكترونيكي - مواد 64 و 65---- 1فصل پنجم - وظايف امضاءكننده – ماده 66-------------------- 1فصل ششم - وظايف اطراف اعتمادكننده – ماده 67-------------- 1مبحث چهارم - دفتر خدمات الكترونيكي خارجي---------------- 1فصل هفتم - شناسايي دفاتر خدمات الكترونيكي خارجي مواد 68 الي 75 1باب سوم------------------------------------------------ 1در قواعد مختلف----------------------------------------- 1مبحث اول - حمايت هاي انحصاري در بستر مبادلات الكترونيكي--- 1فصل اول - حمايت از مصرف كننده و تبليغات - مواد 76 الي 101-- 1فصل دوم – حمايت از حق مولف در بستر مبادلات الكترونيكي – مواد 102 الي 104 1مبحث دوم - حفاظت از داده در بستر مبادلات الكترونيكي----- 1فصل سوم – حمايت از داده هاي شخصي (حريم خصوصي) – مواد 105 الي 107 1فصل چهارم – حمايت از اسرار تجاري – مواد 108 و 109--------- 1فصل پنجم – حمايت از علايم تجاري – مواد 110 و 111----------- 1باب چهارم---------------------------------------------- 1جرايم و مجازات ها--------------------------------------- 1مبحث اول – كلاه برداري كامپيوتري – ماده 112---------------- 1مبحث دوم – جعل كامپيوتري – ماده 113---------------------- 1مبحث سوم – نقض حقوق مصرف كننده و تبليغات در بستر مبادلات الكترونيكي – مواد 114 و 115--------------------------------------------------- 1مبحث چهارم – نقض حق مولف - ماده 116--------------------- 1مبحث پنجم – نقض حمايت از داده هاي شخصي/حريم خصوصي – مواد 117 الي 121 1مبحث ششم – نقض اسرار تجاري و علايم تجاري – مواد 122 و 123--- 1باب پنجم----------------------------------------------- 1جبران خسارت – ماده 124---------------------------------- 1باب ششم------------------------------------------------ 1متفرقه – مواد 125 الي 134-------------------------------- 1(3) شرح مواد قانوني------------------------------------ 1(4) منابع---------------------------------------------- 1چکیده ای از متن: (الف) تجارت الكترونيكي و تجربيات بين المللي 1) واقعيتفناوري اطلاعات با پيشرفت‏هاي اخير خود جامعه اي مجازي با آثار كاملاً واقعي به وجود آورده كه تأثير زيادي بر زندگي انسان‏ها داشته است. جامعه اي با قواعد مشترك كه نوعي يكساني يا به عبارتي همگرايي در مسائل و قواعد مبتلابه را موجب شده است. بي جهت نيست كه نويسندگان مايلند پيشرفت هاي اخير را با آغاز عصر صنعت (فناوري اطلاعات) و خطوط راه آهن (فناوري تبادل اطلاعات) مقايسه كنند چون آثار و تبعات اختراعات جديد كمتر از ماشين بخار و راه آهن نيست.برخورداري شئونات جامعه متاثر از فناوري اطلاعاتي پيشرفته تنها بسنده به امور بهداشتي، حمل و نقل، تبادل اطلاعات علمي، سيستم‏هاي اداري و ... نبوده بلكه اقتصاد و تجارت را تحت‏الشعاع قرار داده و نحوه تجارت جديدي را به وجود آورده كه از تجارت مرسوم فاصله گرفته است.پديدة جرم كامپيوتريتا كنون سه گروه از جرايم كامپيوتري (به تبعيت ازتعريف OECD مشخص شده است: جرايم اقتصادي مرتبط با كامپيوتر، مانند كلاه برداري كامپيوتري، جاسوسي كامپيوتري و سابوتاژ كامپيوتري، جرايم كامپيوتري عليه حقوق شخصي، به خصوص عليه حق محرمانگي شهروندان، جرايم كامپيوتري عليه منافع فرا_ شخصي، همچون جرايم عليه امنيت ملي، كنترل جريان فرامرزي داده ها، تماميت روند هاي كامپيوتري و شبكه هاي ارتباطي داده ها، و مشروعيت دموكراتيك آراي پارلماني مبتني بر كامپيوتر.تجزيه و تحليل زير از اين پديده بر طبق تكرار و اهميت اعمال مربوط ارائه مي شود. ابتدا جرايم اقتصادي مربوط به كامپيوتر (ش الف _ پايين) تشريح مي شود. سپس گروه جرايم كامپيوتري عليه محرمانگي مورد بررسي قرار مي گيرد. (ش ب، پايين) و سرانجام پديده هاي ديگر و مسايل متفاوت بررسي و مطرح مي شود (ش ج، پايين).الف – جرايم اقتصادي مرتبط با كامپيوترامروزه جرايم اقتصادي مرتبط با كامپيوتر بيشترين جرايم كامپيوتري را تشكيل مي دهد. به استثناي خسارات ناشي از تصادف براي سيستم هاي كامپيوتر، 6 دستة عمده از جرايم اقتصادي كامپيوتري رشد كرده است كه عبارتند از:كلاه برداري به وسيلة سوءاستفاده هاي كامپيوتري عليه سيستم هاي داده پردازيجاسوسي كامپيوتري و سرقت نرم افزارسابوتاژ كامپيوتريسرقت خدماتدستيابي غيرمجاز به سيستم هاي داده پردازي و ...جرايم شغلي (تجاري) مرسوم از طريق داده پردازيكلاه برداري به وسيلة سوء استفاده كامپيوتري كلاه برداري عليه سيستم هاي داده پردازي از طريق سوء استفاده هاي كامپيوتري، مشتمل بر تغيير داده ها يا اطلاعات به قصد تحصيل اموال است. بررسي زير، روش به كار رفته و مرتكبين اين تيپ جديد از كلاه برداري را تشريح مي كند.

طرح


توجیهی


قانون


تجارت


الکترونیکی


با


فرمت


ورد


تجربیات


بین‌المللی


فناوری


تبادل


اطلاعاتمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق زندگی پیامبر

کارت پستال تبریک تولد

پاورپوینت فیزیک هسته ای 2

فایل لایه باز رسید پرداخت صندوق(قبض صندوق)

پاورپوینت درس سوم کارگاه کارآفرینی و تولید پایه دهم تقویت کار تیمی

مدیریت استعداد

دانلود فایل فلش تبلت چینی مدل kidstab4

نقشه رطوبت اشباع خاک در عمق 5 سانتیمتری استان كرمانشاه

ارگونومی حرکتهای لازم برای ایمنی اعضای بدن (‌زبان انگلیسی)

تحقیق درمورد هوش هیجانی