دانلود فایل


تحقيق در مورد امام خمینى از ولادت تا رحلت - دانلود فایلدانلود فایل تحقيق در مورد امام خمینى از ولادت تا رحلت 22 صفحه word

دانلود فایل تحقيق در مورد امام خمینى از ولادت تا رحلت 22 صفحه word |فونت tahoma سايز 12| قابل اجرا در آفيس 2007 و نسخه هاي جديدتر|قابل ويرايش و آماده چاپ بخشي از تحقيق تحقيق در مورد امام خمینى از ولادت تا رحلت نقـش حضرت امام در روشـن ساختـن اهداف واقعى رژیـم شـاه و گوشـزد مـوثـر وكارساز بـود. تلگرافـهـا و نامـه هـا سرگـشـاده اعـتـراض آمیز علمابرانگیخت. لحـن تلگرافـهـاى امام خمیـنـى به شاه و نخست وزیر تند و :
اینجانب مجددا به شما نصیحت مى كنـم كه بـه اطاعت خـداوند مـتعـال وعلماى ملت و زعماى مسلمیـن و تخـلف از قانـون اساس بـترسید وعـمـدا واز اظهار عقیـده خـوددارى نخـواهنـد كـرد بدیـن ترتیـب ماجراى انجـمنهاى ایـالـتى و ولایـتـى تجربـه اى پیروز وشخصیتـى را شناخـتـنـد كه از هر جهـت براى رهـبـرى امت اسلام شایستهانجـام اصلاحـات مـورد نظر ادامـه یافت. شـاه در دیـماه 1341 هجـرى رفـراندوم شد . امام خمینى بار دیگـر مراجع و عـلمـاى قـم را بـه نـشـست و
با پیشنهاد امام خمینى عیـد باسـتانـى نـوروز سـال 1342 در اعـتراض بهبـه انقـلاب سیـاه تعـبیـر و هـمـسـویـى شـاه بـا اهـداف آمریكا و اسرائیل افـشااصلاحات آمـریكا به مـقامات واشـنگـتـن اطـمیـنان داده بـود و نام اصـلاحات
امام خمیـنى در اجـتماع مردم، بى پروا از شخـص شـاه به عنـوان عـاملمـى خـوانـد. او در سـخـنـرانى خـود در روز دوازده فـروردیـن 1342تازه رژیـم انـتـقـاد كرد و فـرمـود : امـروز سكـوت هـمـراهى بـا دستگـاه خـود را تحت عنـوان شاه دوستى یعنى غارتگرى منـتـشر ساخت . راز تاءثیر شگـفت پیـام امام و كـلام امـام در روان مخاطـبیـنـش كه تا مرز و صـداقت بـى شـائبه اش بـا مـردم جستجـو كـرد . سال 1342 با تحریـم مراسـم عیـد نوروز آغـاز و با خـون مظـلـومیـن فیضیهورزیـد و امام خـمیـنى بر آگاه كردن مردم و قیـام آنـان در بـرابـر دخـالتهاىآیـه الله العظمـى حكیـم از نجف طـى تلگـرافـهـایى بـه علما و مراجع ایراناین پیشنهاد براى حفـظ جان عـلما و كیان حـوزه ها مطرح شده بود . حضرت امام بـدون اعـتـنا بـه ایـن تهـدیـدها، پاسخ تلگـراف آیـه الـلـه دسـتـه جمـعى علما و خالـى كـردن حـوزه علمیه قـم به مصلحت نیست امام خمیـنـى در پیامـى( بـه تایخ 12 / 2 / 1342 ) بـمناسـبـت چهـلـم فاجعـه اسلامـى و دول عربـى بـا اسـرائیل غاصب تـاكید ورزید وپیمانهاى شـاه و .قیام 15 خرداد فـرصت نهـایت اسـتفاده را در تحـریك مردم بـه قیام عـلیـه رژیـم مستبد شاه
امام خمینى در عـصـر عاشـوراى سال 1383 هجرى قمـى( 13 خرداد قیام 15 خرداد بود ایراد كرد . در همیـن سخنرانى بـود كه امام خمیـنى بـا صداى بلند خطاب به شاه مـن به تو نیصحت مى كـنم دسـت بـردار از این كارها، آقا اغـفـال مى كنند كـنند ... اگر دیكـته مى دهند دسـتت و مى گـویند بخـوان، در اطـرافـش فكـرسازمان امنیت مـى گـوید از اسرائیـل حرف نزنیـد ... مگر شاه اسـرائیلـىاز یاران امام خمینـى در شـامگاه 14 خرداد دستگیـر و ساعت سه نیمه شبحضرت امـام را محاصره كردند و ایشان را در حالیكه مشغول نماز شبافـسـران زنـدانـى كـردنـد و غروب آنروز به زندان قـصر مـنتقل نمـودنـد . شیـراز ودیگـر شهرها رسیـد و وضعیتـى مشـابه قـم پـدید آورد . نزدیكترین ندیم همیشگى شاه، تیمـسار حسیـن فردوست در خاطراتش از آمریكا براى سركـوب قیام و هـمچنیـن از سراسیمگـى شاه و دربـار وامراى چگـونه شـاه و ژنـرالهـایـش دیـوانه وار فرمان سركـوب صادر مى كردند . امام خمینـى، پـس از 19 روز حبـس در زنـدان قـصـر بـه زنـدانـى در
با دستگیرى رهبـر نهـضـت و كـشتار وحشیانه مـردم در روز 15 خـردادسئوالات بازجـویان، با شهـامت و اعلام ایـنكه هیـئـت حاكمه در ایـران و در شامگاه 18 فـروردیـن سال 1343 بـدون اطلاع قـبـلى، امام خمینى آزاد فرا مـى گیرد وجشنهاى باشكـوهى در مـدرسه فیـضیـه و شهـر بـه مـدت صـدور بیانیه مـشتـرك امام خمیـنـى و دیگر مراجع تقلید و بیانیه هاىعمـومـى معرفـى شـد. امـام خمینـى در هـمیـن روز ( 4 آبـان 1343 ) بیانیـه اى انقلابـى صادر مـلـل مسلمیـن دارنـد از اجـانب اسـت، از آمـریكاست، ملـل اسلام از اجـانباسـرائیل و هـواداران آن پشتیبـانـى مـى كنـد. آمریكاست كه به اسرائیل لایحه كاپیتـولاسیون، ایران را در آبان سـال 43 در آستـانه قیـامـى دوبـاره


امام خمینی


زندگینامه


ولادت


رحلت


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


سیاست خارجی بحث سیاست تصمیم گیری رهبران ایران

تحقيق در مورد فرمان های شاهنشاهان هخامنشی

پاورپوینت مباني تصاوير ديجيتال

تاریخچه کشاورزی در ایران

تحقيق در مورد داریوش یکم

مقاله مقایسه شبکه های حسگر بیسیم با شبکه های موردی

پاورپوینت معماری مدرن

پاورپوینت سیستم های اطلاعات مدیریت (MIS)

دانلود مقاله چگونگی پیدایش زمین و حیات بر روی آن

پاورپوینت سیستم های اطلاعات مدیریت (MIS)