دانلود فایل


تحقيق در مورد امر به معروف و نهي از منكر - دانلود فایلدانلود فایل تحقيق در مورد امر به معروف و نهي از منكر 75 صفحه word

دانلود فایل تحقيق در مورد امر به معروف و نهي از منكر 75 صفحه word |فونت tahoma سايز 12| قابل اجرا در آفيس 2007 و نسخه هاي جديدتر|قابل ويرايش و آماده چاپبخشي از تحقيق احكام دفاع و امر به معروف و نهي از منكر: دفاع همه مسلمانان دربرابر هجوم دشمنان به بلاد اسلام و مرزهاي آن واجب است از طريق بذل مال يا جان يا هر وسيله ديگر دراين امر احتياج به اذن حاكم شرع نيست ولي براي نظم و همآهنگي برنامه هاي دفاعي بايد در صورت امكان فرمانده يا فرماندهاني آگاه و مورد اعتماد را با نظر حاكم شرعي تعيين كنند. هرگاه مسملمانان از اين بيم داشته باشند كه اجانب نقشه ي استيلاء بر ممالك اسلامي كشيده اند و بدون واسطه يا با واسطه اعمال خود را از داخل يا خارج عملي كنند بر همه مالكين واجب است بر هر وسيله اي كه امكان دارد در برابر آن بايستند و از ممالك اسلامي دفاع كنند. اگر بواسطه توسعه نفوذ سياسي، يا اقتصادي يا تجاري بيگانگان خوف آن باشد كه آنها بر ممالك اسلامي تسلط پيدا كنند بر همه واجب است كه از نفوذ آن جلوگيري نموده ايادي آنها را قطع كنند. همچنين در مورد برقرار ساختن روابط سياسي با دولتهاي غيراسلامي بايد طوري باشد كه موجب ضعف و ناتواني مسلمين يا امارت آنها در چنگال بيگانگان يا وابستگي اقتصادي و تجاري نگردد. امر به معروف ونهي از منكر به تمام افراد عاقل و بالغ با شرايط زير واجب است: (1): كسي كه مي خواهد امر به معروف و نهي از منكر كند بايد تعيين داشته باشد كه طرف مقابل مشغول انجام حرام يا ترك واجبي است.(2): احتمال مي دهد امر و نهي او اثر دارد خواه اثر فوري داشته باشد يا غير فوري كامل يا ناقص، بنابراين اگر بداند هيچ اثر نمي كند واجب نيست. (3): در امر و نهي او مفسده و ضروري نباشد پس اگر بداند يا خوف اين باشد كه امر و نهي او ضرر جاني يا عرضي و آبروئي يا مالي قابل توجه نسبت به او يا بعضي از مومنين مي رساند واجب نيست.ولي اگر معروف و منكر از اموري باشد كه شارع مقدس اسلام اهميت زيادي به آن ميدهد مانند حفظ اسلام قرآن و استقلال ممالك اسلامي ياحفط احكام ضروري اسلام بايد اعتنا به ضرر نكند و با بذل جان و مال در حفظ آنها بكوشد هرگاه بدعتي در اسلام واقع شود منكراتي كه دولتهاي ناصالح به نام اسلام انجام مي دهند و بر همه مخصوصاَ علماي دين واجب است حق را اظهار و باطل را انكار كنند و اگر سرعت علماي دين موجب سوءظن به علماي اسلام شود اظهار حق به هر نحوي كه ممكن باشد واجب است هر چند بدانند تأثير نمي گذارد. هرگاه احتمال صحيح داده شود كه سكوت سبب مي شود كه عمل منكري معروف يا عمل معروفي منكر شود برهمه مخصوصاَ علماي اسلام واجب است كه حق را اظهار و اعلام كنند و سكوت جايز نيست و هرگاه سكوت علماي اسلام يا غير آنها موجب تقويت ظالم يا تأئيد او شود يا سبب جرأت او به ساير محرمات گردد.واجب است اظهار حق و انكار باطل كنند. هرچند تأثير فوري نداشته باشد. اگر داخل شدن بعضي از مومنين يا علماي اسلام در دستگاههايي كه سبب جلوگيري از فساد يا منكراتي شود واجب است. قبول اين كار مگر آنكه مفسده مهمترين در k آنبا آن باشد مثل اين كه باعث سستي عقايد مردم يا سلب اعتماد آنها از علماي دين گردد كه در اين صورت جايز نيست. امر به معروف ونهي از منكر مراتبي دارد كه بعضي از اين مراتب احتياج به اجازه حاكم شرع ندارد و بعضي دارد . آنچه احتياج به اجازه حاكم شرع ندارد همان امر به معروف با زبان و دل و نصيحت كردن يا اعراض به بي اعتنايي و ترك مراوده نمودن است و اگر تأئيد نكرد جايز است با كلمات تند و خشن كه خالي از گناه باشد يا به توسل به زور به اين طريق كه جلوي فرد گناهكار را بگيرد و يا وسايل گناه را از دسترس او خارج كند ، اقدام نمايد ولي اگر براي امر به معروف و نهي از منكر لازم شود كه متوسل به ضرب و جرح يا اتلاف اموال و بالاتر از آن گردد در اين صورت هيچكس بدون اجزاه حاكم شرع. حق اقدام ندارد بلكه بايد اصل كار و مقدار و اندازه آن طبق ضوابط اسلامي با نظر حاكم شرع تعيين گردد. امر به معروف و نهي از منكر با شرايطي كه ذكر شد و واجب است و ترك آن معصيت است و مستحباب و مكروحات امر و نهي مستحب است. امر به معروف و نهي از منكر واجب كفائي مي باشد و در صورتي كه بعضي از مكلفين قيام به آن مي كنند از ديگران ساقط است و اگر اقامه معروف و جلوگيري از منكر موقوف بر اجتماع جمعي از مكلفين باشد واجب است اجتماع كنند. اگر بعضي امر و نهي كنند و موثر واقع نشود و بعضي ديگر احتمال بدهند كه امر آنها يا نهي آنها موثر است واجب است امر و نهي كنند بيان مسأله شرعيه كفايت نمي كند. در امر به معروف و نهي از منكر بلكه مكلف بايد امر و نهي كند. در امر به معروف و نهي از منكر قصد قربت معتبر نيست بلكه مقصود اقامه واجب و جلوگيري از حرام است. شرايط امر به معروف و نهي از منكر چند چيز شرط است در واجب بودن امر به معروف ونهي از منكر: نآن كسي كه مي خواهد امر به معروف ونهي از منكر كند بداند كه آنچه شخص مكلف بجاي نمي آورد واجب است بجا آورد و آنچه بجا مي آورد بايد ترك كند. و كسي كه امر به معروف نهي از منكر نمي داند واجب نيست. 2) آنكه احتمال بدهد امر و نهي ا و اثر دارد پس اگر بداند اثر نمي كند واجب نيست. 3) آنكه بداند شخصيت معصيت كار بنا دارد كه معصيت خود را تكرار كند پس اگر بداند يا گمان كند يا احتمال صحيح بدهد كه تكرار نمي كند واجب نيست.4)آنكه در امر و نهي مفسد هايي نباشد پس اگر بداند يا گمان كند كه امر يا نهي كند ضرر جاني يا عرضي آبرو و يا مالي قابل توجه به او مي رسد واجب نيست بلكه اگر احتمال صحيح بدهد كه از آن ترس ضررهاي مذكور را پيدا كند واجب نيست بلكه اگر بترسد كه ضرري متوجه متعلقان او مي شود واجب نيست. يك مسلمان خودش بايد اخلاق اسلامي را داشته باشد و ديگران را نيز به كارهاي نيك دعوت كند و براي بهبود و صلاح جامعه كوشش كند. اين رفتار امر به معروف است امر به معروف يعني فرمان دادن به كارهاي نيك. يك مسلمان بايد از گناه و تخلف از قوانين دوري كند و به مقدار توانايي خويش از گناه و فساد جلوگيري نمايد اين عمل نهي از منكر است. نهي از منكر يعني بازداشتن از كار زشت و ناپسند. امر به معروف ونهي ازمنكر بازداشتن از كار زشت و ناپسند.امر به معروف و نهي از منكر بزرگترين وظيفه يك مسلمان است. برهمه مسلمانان واجب است كه از قوانين دين دفاع كنند و براي نگهداري و اجراي آن بكوشند. خدا در قرآن مي فرمايد: شما بهترين امتها هستيد زيرا امر به معروف ونهي از منكر مي كنيد و به خدا ايمان داريد. آيات نهج البلاغه: و اناكم و التدابر والتقاطع لاتشركوا الامر بالمعروف و النهي عن المنكر ينولي عليكم شراركم. مبادا از هم روي بگردانيد و پيوند هم بگسلانيد وا مگذاريد امر به معروف و نهي از منكر را كه اگر چنين شود بدترين افراد شما حكمراني شما را بدست گيرند. ان الامر بالمعروف و النهي عن المنكر تخلفان من خلق الله سبحانه و انهمان تيربان من أجل و لاينقطان من رزق. آيات نهج البلاغه امر به معروف و نهي از منكر و صفت و خلق هستند از جمله خوهائي كه محبوب و پسنديده خداست و ( ترسيدن از امر به معروف ونهي از منكر نمودن در صورتيكه ظاهراَ هيچگونه زيادي نداشته باشد درست نيست و احتمال اينكه مبادا كشته شود يا روزي كم گردد بيجا است بلكه بايد دانست) اين دو امر مرگ را نزديك نمي گرداند و روزي را كم مي كند زيرا مرگ و روزي هر كس مقدار است و خير و تبديل در آن نيست. فان الله سبحانه الم يلعن القرن الحاضي بين ايديكم الا تبركهم الامر بالمعروف و النهي عن المنكر و لعن الله السفهاء يركوب المعاصي و العلماء تبرك الناهي و خداوند سبحان گذشتگان را از رحمت خود دور نكرده مگر به جهت ترك نمودن ايشان امر به معروف و نهي از منكر را و يكديگر را به كار پسنديده وادار نكرده و از كار ناشايسته بازنداشته پس خداوند نفسها را از جهت گناه كردن و خردمندان را از جهت نهي از منكر نكردن لعن فرمود( از رحمت خود دور كرده ) به عذاب سخت گرفتارشان نمود. و ما اعمال البرمكها و الجهاد في سبيل الله عند الامر بالمعروف و النهي عن المنكر الا في بحر لحي و ان الامر بالمعروف و النهي عن المنكر لايقربان من اجل ولاينقصان من رزق و افضل من ذلك مكه عدل امام جائز.

امر به معروف


نهی از منکر


قیام امام حسین


قانون اسلامی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود مقاله طرح توجیهی قالب فلزی به روش ماشین کاری

دانلود رایگان پرسشنامه مسئولیت اجتماعی با منبع 2018 استاندارد دارای 9 سوال

مفاهیم تحقیق بازار، امکان سنجی ، طرح تجاری

دانلود پروژه کارآفرینی شرکت رب مسما مشهد

فایل فلش فارسی E2130 تست شده رفع مشکل چشمک صفحه حل مشکل هنگ firmware farsi e2130

تحقیق ضرورت معاد شناسي

دانلود فایل فلش گوشی Sky Elite 6.0L MT6735M مخصوص فلش تولز

شبکه های کامپیوتری

نمایش راه حل مشکل میکروفن گوشی Samsung B2100 با لینک مستقیم

نمایش راه حل مشکل میکروفن گوشی Samsung B2100 با لینک مستقیم