دانلود فایل


تحقيق در مورد امنيت شغلي با رويكرد ايمني و سلامت و نقش آن در نگهداري كاركنان سازمان - دانلود فایلدانلود فایل تحقيق در مورد امنيت شغلي با رويكرد ايمني و سلامت و نقش

دانلود فایل تحقيق در مورد امنيت شغلي با رويكرد ايمني و سلامت و نقش آن در نگهداري كاركنان سازمان 35 صفحه word |فونت tahoma سايز 12| قابل اجرا در آفيس 2007 و نسخه هاي جديدتر|قابل ويرايش و آماده چاپبخشي از تحقيق 4- روش هاي متداول بررسي و اقدام در زمينه بهداشت و ايمني محيط كار
  روش هاي تامين سلامت كاركنان در محل كار: شامل روش هاي طبي، روش هاي كنترل محيط و روش هاي روانشناسي است. در اين مقاله بر روي اين روش ها صحبت مي شود. ارگونومي: به مطالعاتي اطلاق مي شود كه در آن ساخت تركيب و سازمان كار طراحي تجهيزات شغل و محل كار در رابطه با عامل انساني مورد بررسي قرار مي گيرد و در اين روش ها به مسائل فيزيولوژيكي، ادراكي و تاحدي رفتاري انسان توجه مي گردد. روش هاي بيومكانيكي: اين روش ها تعامل فيزيكي بين انسان و سيستم مكانيكي اطراف او را مورد نظر داشته، ابزار، تجهيزات و تسهيلات محل كار را در اين رابطه مورد مطالعه قرار مي دهد. مهندسي سيستم ها: در اين روش با توجه به اصول سيستم ها تمامي اجزاي موجود شناسائي شده و با استفاده ار روش هاي تجزيه و تحليل كمي مسائل ايمني را مورد مطالعه قرار مي دهد. روش هاي اكتشافي: در اين روش ها با مطاله در نحوه توزيع و تشخيص بيماري ها و روش هاي آماري و مقايسه ميزان سلامت و ايمني مورد تحليل قرار مي گيرد. روش هاي رفتاري: در اين روش ها براي بررسي ايمني و سلامت از متغير هايي نظير رضايت از كار ، انگيزش، مشاركت و عواملي از اين دست پرداخته مي شود كه در اين مقاله از اين روش ها نيز استفاده مي شود (ميرسپاسي 1375، 239-240).5- قوانين دولتي و ايمني و سلامت حرفه ايبا توجه به اهميت ايمني و سلامت، كارفرمايان همواره از طرف افراد جامعه، كارگران و كارمندان و گروه ها و اتحاديه هاي كارگري به منظور پذيرفتن مسئوليت بيشتر در مورد ايمني و سلامت كاركنان تحت فشار بوده اند. اين فشار ها باعث شده تا دولت ها به ايجاد قوانين پوشش دهنده ايمني و سلامت اقدام كنند كه به دليل عدم توجه كافي و وجود مشكلات بنيادي در اغلب موارد منجر به پيچيدگي فرايند توليد و عدم شمول برخي افراد در بعضي زمينه ها مي شوند. به علاوه اين مشكل بوسيله تلاش هاي غير موثر و بدون برنامه بعضي از دولت ها، اتحاديه ها و شركت ها حادتر مي شود (استون 2004، 646-647).6- قوانين ايمني و سلامت حرفه اي در ايراندر هر يك از كشور ها براي ايمني و سلامت محيط كار قوانيني وجود دارد كه البته شدت و ضعف آن با توجه به ميزان توسعه يافتگي كشور ها متفاوت است. در كشور ايران نيز قوانيني براي اين منظور پيش بيني شده است و بعد از انقلاب نيز توجه ويژه اي به اين امر شده است. براي صيانت از نيروي انساني و منابع مادي كشور رعايت دستورالعمل هايي از سوي شوراي عالي حفاظت فني جهت تأمين ايمني و وزارت بهداشت جهت سلامتي تدوين مي شود كه براي كليه كارگاه ها، كارفرمايان و كارآموزان الزامي است (ماده 85 قانون كار). شوراي عالي حفاضت فني مسئول تهيه آيين نامه هاي حفاظت فني مي باشد ( ماده 86 قانون كار).در ايران اشخاص حقيقي و حقوقي كه قصد تأسيس كارخانه داشته باشند بايد طرح هاي خود را از نظر ايمني به تأييد وزارت كار (شوراي عالي حفاظت فني) و از نظر سلامت به تأييد وزارت بهداشت برسانند. اين موارد در خصوص واردات ماشين آلات هم صادق است ( مواد 87 الي 90 قانون كار).در مورد كاركنان نيز كارفرمايان براي حفاظت از ايمني و سلامت كاركنان در محيط كار مكلف به تهيه تمامي وسايل ايمني و ارائه آموزش هاي لازم مي باشند. همچنين كاركناني كه در معرض بيماري هاي ناشي از كار هستند بايد پرونده پزشكي داشته باشند و هر سال يكبار توسط مراكز درماني مورد تأييد، معاينه شده و نتيجه در پرونده آنها ثبت شود. چنانچه بيماري ناشي از كار در فرد تشخيص داده شود كارفرما مكلف است اين فرد را بدون كاهش حق السعي در قسمت مناسب ديگري به كار گمارد. در صورت تعدد اين بيماران وزارت كار مكلف است تا از محيط كار براي كنترل موارد ايمني و سلامت بازديد به عمل آورد و با بررسي شرايط و در صورت لزوم براي پيشگيري از بيماري هاي محيط كار كميته حفاظت فني و بهداشت كار توسط وزارتخانه هاي كار و بهداشت تشكيل خواهد شد. وظيفه كميته مذكور برقراري ارتباط ميان وزارتخانه هاي مسئول و كارفرما مي باشد و اين كميته از افراد متخصص با تأييد وزارتخانه هاي مسئول تشكيل مي شود (ماده 91 الي 93 قانون كار). در صورتي كه كارفرما در مورد ايمني و سلامت حرفه اي قصور كند برطبق قانون ملزم به جبران خسارت و مجازات خواهد بود و در صورت قصور كارگر، كارفرما مسئوليتي نخواهد داشت (ماده 94 و 95 قانون كار). به منظور اجراي صحيح اين قوانين و ضوابط حفاظت فني و سلامت كاركنان اداره بازرسي وزارت كار تشكيل شده كه وظايفي از قبيل نظارت براجراي قوانين، آموزش مسائل ايمني و سلامت، بررسي اشكالات قوانين، رسيدگي به حوادث كاري و بازرسي هاي منظم بر طبق فانون دارد. نحوه بازرسي و شرايط بازرسان نيز در قانون پيش بيني شده است ( قانون كار مواد 96 الي 106).7- موازين مربوط به ايمني و بهداشت كارموازين مربوط به مسائل ايمني و بهداشت كار معمولا به سه دسته تقسيم مي شوند:
   موازين يا استاندارد هاي مربوط به ضوابط كلي: اين دسته از موازين شامل اسنادي با عنوان كلي ايمني و بهداشت كار، جلوگيري از حوادث ناشي از كار، خدمات خدمات بهداشتي كار و نيز بازرسي خدمات بهداشتي است. موازين مربوط به خطرات معين: اين دسته شامل موازيني است كه در جهت حمايت كارگران و به طور كلي كاركنان در مقابل نوع خاصي از مخاطره به تصويب رسيده است. موازين مربوط به ايمني در بخش هاي خاصي از فعاليت اقتصادي: اين موازين همانطور كه از عنوان آن بر مي آيد، شامل ضوابط، راهنمايي ها و توصيه هايي براي پيشگيري از مخاطراتي مي باشد كه ممكن است در بعضي شاخه هاي فعاليت اقتصادي بروز كند (حقيقي 1379، 112-113).8- مديريت ايمني و سلامت محيط كار در ابتدا ايمني و سلامت به طور حاشيه اي مورد توجه مديران قرار مي گرفت و گاهي اوقات به صورت يك وظيفه تكميلي از مسئوليت هاي عمومي مديران فرض مي شد. بعضي مديران اعتقاد دارند كه به كارگيري يك متخصص يا مسئول ايمني و سلامت براي پاسخ به اين مسئوليت و عمل به هر تعهدي در اين زمينه كافي مي باشد.تحقيقات در استراليا نشان داده است كه بيشتر از 80 درصد مديران، آموزشي در زمينه ايمني و سلامت نديده اند و عدم آموزش و عدم تأمين منابع كافي توسط كارفرمايان به منظور پوشش قوانين ايمني و سلامت، مهمترين مشكلات در استراليا هستند. اين امر نشان مي دهد كه تفكر اغلب كارفرمايان بدون تغيير مانده و اكثر بهبود ها بعلت فشار هاي خارجي مي باشد. البته بايد توجه داشت كه در اكثر كشور ها و از جمله ايران شورا هايي جهت نظارت بر ايمني و سلامت وجود دارند كه به كارفرمايان جهت ارتقاء سطح ايمني و سلامت فشار مي آورند. مانند اغلب فعاليت هاي مديريت منابع انساني، ايمني و سلامت حرفه اي نيز به تعهد زيادي نياز دارد كه همه قسمت ها را شامل مي شود.جراحت ها و بيماري هاي مرتبط با كار باعث ضايع شدن منابع انساني سازمان مي شود و افزايش تصادفات در كار باعث ايجاد اختلال در خطوط پايين سازمان مي شود كه اين عوامل علاوه بر زيان مالي موجب عدم توانايي سازمان در نگهداري كاركنان توانمند مي شود. ايمني و سلامت حرفه اي تنها رعايت حال ديگران نيست بلكه يك جنبه ضروري و اساسي از بهره وري هر سازماني مي باشد و اگر سازمان ها بتوانند نرخ و مقدار حوادث حرفه اي، بيماري ها و استرس نامطلوب را كاهش دهند، كيفيت زندگي كاري كاركنان بهبود پيدا كرده و آنها اثربخش تر خواهند بود. تصادفات كمتر، بيماري ها و علائم استرس كمتر و وجود كيفيت زندگي كاري نتيجه موارد زير است:بهره وري بيشتر مطابق با روزهاي زيان و غيبت كمتر. اثربخشي بيشتر از كاركناني كه بيشتر درگير كار شده اند. كاهش نرخ استراحت هاي پزشكي و استعلاجي و پرداخت ها به علت دعاوي عليه شركت. كاهش نرخ ترك خدمت و غيبت مطابق با افزايش رضايت كاركنان. افزايش انعطاف پذيري و قابليت تطبيق در محيط كار در نتيجه افزايش مشاركت و احساس مالكيت. نرخ انتخاب بالاتر به دليل افزايش جذابيت سازمان به عنوان يك قسمت از كار. ايجاد يك محيط كار ايمن از نظر عقلي قابل قبول است و در اين راه تعهد مديريت عالي بسيار اهميت دارد و رويكرد آينده نيز اتكا به رهبران ايمني است (استون 2004، 651-652).

   امنیت شغلی


   ایمنی شغلی


   سلامت شغلی


   نقش امنیت شغلی در نگهداری کارکنان


   مقاله


   پاورپوینت


   فایل فلش


   کارآموزی


   گزارش تخصصی


   اقدام پژوهی


   درس پژوهی


   جزوه


   خلاصه


رمز نگاری Data Encryption Standard

فایل لایه باز رسید پرداخت صندوق(قبض صندوق)

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان مورفولوژی (ریخت شناسی) ذرت در 58 اسلاید

پاورپوينت گلهای آپارتمانی- Bromeliaceae

پاورپوینت فیزیک هسته ای 2

دانلود فایل آماده لیزر برشی جا دستمالی (استند دستمال سفره) با فرمت کورل همراه پاپیون و قابلیت ادیت cdr

پاورپوینت علوم ششم فصل پنجم،زمین پویا

دانلود فایل تحقیق کاغذ و کاغذسازى 7صفحه ورد

مقاله بررسی اثرات میوه گیاه فلوس بر روی پروماستیگوت در محیط کشت

دانلود پاورپوینت نماد و نشانه شناسی در معماری