دانلود فایل


تحقيق در مورد انقلاب اسلامی - دانلود فایلدانلود فایل تحقيق در مورد انقلاب اسلامی 21 صفحه word |فونت tahoma

دانلود فایل تحقيق در مورد انقلاب اسلامی 21 صفحه word |فونت tahoma سايز 12| قابل اجرا در آفيس 2007 و نسخه هاي جديدتر|قابل ويرايش و آماده چاپ بخشي از تحقيق
نظريه هاي كلاسك انقلاب بنيان جامعه شناسي عمومي كارل ماركس بر اين اصل استوار است كه انقلاب زماني رخ خواهد داده و با هم همراه شوند ،يكي تضاد ميان استثمارگر و استثمارشده و ديگري تضاد ميان نيروهاي توليد و رابط توليد،ميتوان گفت از ديدگاه ماركس انقلاب يك ضرورت تاريخي است و وقتي پديد مي آيد كه شرايط پيداش آن موجود باشد اين شرايط علاوه بر وجود تضاد ميان نيروها و روابط توليدي ،وجود آگاهي است ،درست است كه اوج تضادهاي انقلابي همراه با بحران و ركود و نابساماني اجتماعي است ،اما اين يك طبقه اجتماعي است كه بايد به منافع جمعي خود آگاه شود و عليه سرمايه داران شكل يابد و به حامل انقلاب تبديل شود1 اما با وجود ابهامات مفهومي در نظريه ماركس،تفاوت ميان انقلابهاي بورژواري و سوسياليستي،تاُكيدزياد بر او بر عوامل اقتصادي به عنوان عامل تعيين كننده،و توجه به تعارض طبقاتي به عنوان تنها منشاُ تغييرانقلابي از موارد قابل انتقاد به نظريه ماركس محسوب مي شود2به اعتقاد دوتوكويل عواملي چون نبود آزاديهاي سياسي،علم هماهنگي و همبستگي نخبگان حاكم و فقدان انطباق نهادهاي سنتي با شرايط جديد و رشد روز افزون تمايلات شديد به برابري طلبي علل وقوع انقلاب در يك جامعه هستندوي معتقد است كه در انقلابات هميشه وقتي امور از بد بودن به بدتر شدن مي رود رخ نمي دهند بر عكس غالباُمردميكه دورهاي بدون هيچ اعتراض يك حكومت سركوبگر را تحمل كرده اندوقتي ناگهان در مي يابند كه حكومت از فشار خويش كاسته بن مخالفت با ان برمي خيزندپس تجربه به ما مي آموزد كه معمولاُمخاطره آميز ترين لخظه براي يك حكومت بد،لحظه اي است كه در آن حكومت در صدداصلاح شيوه كار خويش بر مي آيد3 دور كهايم نيز قبل از بررسي انقلاب ،به نقد ساختار تحولات اجتماعي مي پردازد،وي به اصل بحران جمعي به عنوان هسته نگاهدارنده جامعه معتقد است و بر اساس اعتقادش اگر وجدان جمعي يا روح اجتماعي نتوانند همبستگي را حفظ كند،كشمكشهاي سياسي و از جمله انقلاب رخ خواهد داد دو نوع همبستگي مكانيكي وار گانيكي بر مي شمارد كه اولي (مكانيكي) مبتني بر وحدت احساساتي يا وجدان جمعي بسيار نيرومند و ديگري مبتني بر تمايز اجتماعي افراد و تقسيم كار اجتماعي است(نخستين تلاش براي مطالعه علمي انقلابها):شايد بتوان كتاب كالبد شكافي انقلاب ،اثر كوين برنيتون مورخ امريكائي را معروفترين اثر مستقل در باب انقلابها در نيمه دوم قرن بيستم به عنوان مطالعات علمي انقلاب دانست ،وي با بررسي چهار انقلاب (انگلستان،امريكا،فرانسه،روسيه)برخي را در انقلاب كشف نمودوي به يك سلسله همسانيها مانند (وجود يك جامعه پيشرفته اقتصادي،حكومتي ناكارآمد كه از نظر مالي تحت فشار است
، وجود تضاد طبقاتي همراه با افزايش خشونت،فزوني گرفتن تعداد روشنفكران و مرگ نظم موجود از سوي آنها و تغيير جهت آنان همراه با سازماندهي گروهاي فشار مخالف حكومت ،ؤاز دست رفتن اعتماد به نفس نخبگان حاكم و رشد اين باور در ميان اعضاي طبقه حاكم كه امتيازاتشان نا عادلانه و به زيان جامعه است(نظريه هاي سياسي در مورد انقلاب): نظريه هاي سياسيانقلاب كه اساساً انقلاب را پديده اي سياسي مي دانند و به فرآيندهاي سياسي اصلي جامعه توجه دارند به دو 2 رهيافت تقسيم مي شوند1)رهيافت كاركرد گرا2)رهيافت تعارض سياسيدر رهيافت كاركردگرائي سياسي،ثبات جامعه منوط به توافق ميان اعضاي آن در مورد ارزشها و مفيد بودن نظام سياسي است ،در رهيافت تعرض سياسي، جامعه نيز به عنوان عرصه اي براي مبارزه و رقابت ميامن گروههاي تلقي مي شود كه خواهان نيل به قدرت هستندنتيجه اين رقابت را نيز موازنه منابعي كه هر گروه در دسترس دارد ،تعيين مي كندمعروفترين نظريه انقلاب در رهيافت نخست از آن ساموئل هانتينگون و رهيافت دوم از آن چارلزتيلي مي باشد،(نظريه توسعه ناموزون اثر ساموئل مي باشد)ديدگاه كشمكش هاي سياسي يا بسيج منابع از آن چارلز تيلي مي باشد كه به اقدامات سياسي و فرآيندهاي سياسي. فصل سوم ادبيات و تاريخچه در زمينه انقلاب تحقيقات وسيع در داخل و خارج از كشور صورت گرفته و گاهاً به صورت تك عليتي و چند عليتي انقلاب را كنكاش نموده اند،از تحقيقات خارجي مي توان كتاب فيشر را نام برد كه به بررسي علل فرهنگي و مذهبي پرداخته ،نويسنده به نقش آموزش مذهبي در ايران و تاُثير آن بر فهنگ عمومي و سهم علما و رهبران مذهبي در تنوير افكار عمومي ايرانيان پرداخته و نقش روحانيت را محوقرار داده.]فيشر[با اينهمه علل اصلي انقلاب ايران را اقتصادي –سياسي عنوان مي كند و شكل انقلاب و محل وقوع آن را تا حد زيادي نتيجه سنت اعتراض مذهبي ميداند در مقاله ]عليرضا شيخ الاسلامي[ نيز مي توان به چنين رهيافتي رسيد ايشان نقش و تاُثير شيعه را در تحولات سياسي و شرايط محيطي و اجتماعي حاكم بر هر دوره تاريخي را توضيح مي دهد و بيان مي كند هر گاه قدر ت دولت مركزي و فشار ناشي از خشونت سياسي شدت گرفته ،روحانيت و بويژه روحانيت طراز اول و سطح بلا ،مجبور به سازش و انطباق خود با واقعيت سياسي زمان شده است و بالعكس.]نيكي.كوي[ نيز از آن پژوهشگراني است كه در تحليل انقلابها به نقش عوامل اقتصادي و رشد اصطلاحات تاُكيد مي كند،اما او نيز بيشتر متمايل به نقش تحول در فرهنگ شيعي به عنوان عامل اساسي در انقلاب اسلامي مي باشد و همچنين وي متذكر مي شود كه عوامل فرهنگي در رشد ايدئولوژي انقلاب و تقويت زمينه هاي فكري و ايدئولوژيك آن نقش به سزايي داشته اندنيكي .كوي در تحليل چند عليتي از انقلاب اسلامي ،بر نقش عوامل فرهنگي و فكري انقلاب از يك سو و نقش علماي شيعه ،نهاد مرجعيت بازار و تجّاردر جامعه مدني سنتي از سوي ديگر تاُكيد مي نمايد.(ميثاق پارسا)در كتاب ريشه هاي اجتماعي انقلاب ايران تحليل خود را از فعاليت هاي گروههاي اصلي شركت كننده در انقلاب و تقويت كننده در انقلاب مثل روحانيون –بازاريانو كارگران ارائه مي دهد،وي معتقد است كه بازاريان نخستين گروهي بودند كه بسيج شدند و از طريق مساجد خود را هدايت كردند . و از طرف ديگر سياست فضاي باز سياسي از سوي دولتي فرصتي را براي ساير گروههاي ناراضي خصوصا در بعد اقتصادي بازكرده اما خيلي از خواسته ها جنبه سياسي به خود گرفت و ائتلاف اجتماعي وسيعي شكل گرفت . ميشل فوكوبه عنوان نظريه پرداز پست مدرن، با تاُكيد بر مولفه هاي فرهنگي به تحليل انقلاب اسلامي مي پردازد.او انقلاب ايران را نخستين انقلاب پس از دوره پست مدرن معرفي مي نمايد وآنرا روحجهان بي روح مي نامد ميشل فوكوتئوري اسكاچيول را رد مي نمايد،اسكاچيول عقيده داشت كه از وقوع انقلاب ،نخست شرايط بين المللي و داخلي دولت بهئ شدت ضعيف مي شود سپس بحران سياسي و بعد انقلاب پديد مي آيد ولي طبق مشاهدات فوكو اين تئوري در مورد دولت شاه صدق نمي كند ،فوكو مهمترين وجه مشخصه انقلاب 57رادر پيوند همبستگي عنصر معنويت مي داند و معتقد است در انقلاب اسلامي وجه نويني از اقتدار ،چهره پنهان خود را آشكار ساخته است ،اين قدرت ،شكل چهارم قدرت است كه به قدرت نرم افزارارانه معروف است پس حكومت اسلامي كوششي است براي اينكه سياست يك بعد معنوي پيدا كندكتاب آقاي علي دواني و كتابهاي ديگري كه توسط طيف مذهبي در داخل كشور به رشته تحرير در آمده حاكي از تلاش علمي در راه اثبات اهميت فرهنگ به عنوان زير بناي انقلاب اسلامي است آقاي سيروس وكيلي زاده ،نقش مساجد در انقلاب ايران را مورد بررسي قرار داده و پايه هاي نهادي و فرهنگي انقلاب را مطالعه مي نمايد ،و بسيج موفقيت آميز گروههاي سنتي و مخالف را ارزيابي مي كند و مولفه هاي زير را ارائه مي دهد در واقع يافته هاي عمده تحقيق عبارتنداز :1-انقلاب نتيجه رقابت قدرت بين دو گروه با ايدئولوژي و فرهنگ متضاد است 2-بسيج منابع از منابع فرهنگي نظيرآداب شعائر ،نهادها و استعاره هاي مذهبي سود جسته است.3-جنبش مخالفان با دولت به خوبي از طريق هزاران شبكه سازمانهاي اجتماعي سازماندهي شده بود 4-انقلاب حاصل كوشش سازمان يافته بازرگانان،روشنفكران،هنرمندان،كسبه،كارمنداندولتيو دانشجويان بوده با جهت گيريهاي مدرن و انسجام و همبستگي مناسب.

انقلاب اسلامی


علوم سیاسی


امام خمینی


نظریه های کلاسیک


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پروژه شبیه سازی املاک معاملات

پاورپوینت فصل هفتم علوم تجربی پایه هشتم الفبای زیست فناوری

پاورپوینت مدل بلوغ فرایندی یکپارچه شده

پاورپوینت فیزیک هسته ای 2

نمونه سوالات درس تحقیق در عملیات 1 ( پژوهش عملیاتی )

دانلود فایل روت گوشی سامسونگ گلکسی اس 6 پلاس مدل Samsung Galaxy S6 edge Plus SM-G928P با لینک مستقیم

پاورپوینت تحلیل خانه بروجردی ها

پاورپوینت مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک

پاورپوینت درس دوازدهم فارسی پایه هشتم شیرِ حق

دانلود فایل فلش فارسی تبلت مارشال Marshal ME-717