دانلود فایل


تحقيق در مورد انقلاب اسلامي و بررسي تحولات جهاني همزمان با‌ آن - دانلود فایلدانلود فایل تحقيق در مورد انقلاب اسلامي و بررسي تحولات جهاني

دانلود فایل تحقيق در مورد انقلاب اسلامي و بررسي تحولات جهاني همزمان با‌ آن بخشي از تحقيق در سال 1348 ايران وانگليس بر سر استقلال بحرين دست بيك سازش پنهاني زده وايران بيك رفراندوم قلابي براي استقلال بحرين كه استان چهاردهم ايران ناميده مي شد تن ميدهد ، تا بدين وسيله زمينه همكاري با شيخ نشينهاي خليج فارس پس از استقلال آنها فراهم شود – د رمهرماه سال 50 آخرين دسته قواي انگليس براي اثبات نانودي امپراطوري بريتانيا خليج فارس را تخليه مي كنند وهمزمان با اين تخليه انگلستان بطور علني مواضع خود را تحويل ايران ميدهد تابا توجه به موقعيت استراتژيكي منطقه ، ايران براي ايفاي نقش ژاندارم منطقه آماده شود ودر همان سال نيروهاي ايراني در ظفار جانشين نيروهاي انگليسي مي شوند در حاليكه كماكان افسران انگليسي ارتش عمان را فرماندهي مي كرده ومي كنند . مي بينيم كه نقش ايران مورد تاييد وحمايت كامل همه كشورهاي غربي وبيش از همه انگليس بوده است . زيرا انگليس نيروهاي خود را از منطقه بيرون برده و بدليل ضعف درهيچ جاي دنيا تمايل به درگيري ونشان دادن حضور نظامي ندارد ثانياً چنانكه ديديم داراي منافع حياتي در خليج فارس واقيانوس هند است .لندن اوايل آبانماه 57 – ميزان اهميت ايران چاپ را براي انگليس مشخص مي كند . اين روزنامه مي نويسد : اگر ايران از دست برود ، تمام مردم انگلستان بنحو محسوس فقيرتر خواهند شد – نقل از اطلاعات و كيهان – اوائل آبانماه 57 –خود انگلستان ، كوشش فراوان داشته تا نقش اشكار ودرجه اول در مسائل ايران را بعهده نگيرد ولي در ماههاي آخر انقلاب كه فشار زيادي به رژيم زير سلطه اش وارد مي شد ناچار عكس العمل هائي بروز داد – فعاليت شديد ديپلماسي انگليسي ، اعتراض غير مستقيم وزير خارجه انگليس به آمريكا و آخرينش روي كار آمدن بختيار – موجب شد كه همان تحليل گران به بريتانيا نقشي بيش از آلمان وفرانسه درايران بدهند .وزير خارجه انگليس با كمال ناراحتي درپاسخ اين سوال كه آيا تانكهاي انگليسي در سر كوبي اخير بكار رفتند مي گويد – آيا ما بايد ايرانيان را متقاعد كنيم كه به نفع جهان ، بهاي نفت را پائين نگهدارند وهنگامي كه مورد حمله قرار مي گيرند خود را كنار بكشيم ؟ اين سياستي است كه من ا زآن نفرت دارم ( در اينجا روشن نيست كه مقصودش آمريكاست ونفرتش از سياست امريكا) وي درجاي ديگر مصاحبه مي گويد :در خاتمه با توجه به سياست هاي نظامي كه غرب براي ايران در منطقه در نظر گرفته بود ، خلاء در پيمان نظامي سنتو وقطع خريدهاي نظامي ايران با ارقام نجومي از غرب ، دريك تجزيه و تحليل ساده مي توان گفت كه غرب دربعد از انقلاب ايران چه منافع و مناطقي را از دست داده وعدم هماهنگي در سياستهاي جهاني سرمايه داري يا حفظ وضع موجود را از موضع آنها در قبال انقلاب اسلامي ما چيست ؟ ب : روابط سياسيدر زمستان سال 1355 (1976) حزب دمكرات امريكا پس ازيك مبارزه انتخاباتي جنجالي وبا تكيه وتاكيد بر سياست حمايت از حقوق بشر قدرت را بدست مي گيرد وتغيير سياست كلي امريكا كه از چندي پيش از به قدرت رسيدن حزب دمكرات و رياست جمهوري كارتر شاهد نشانه هاي آن بوديم بوقوع مي پيوندد – كارتر با اسلحه پر خون وخدعه حقوق بشر وارد ميدان سياست جهاني مي شود ودر اندك مدتي آن را به تمامي كشورهاي زير سلطه ويا نفوذ خود چون فيلپين ، شيلي ، اروگوئه ، ايران ، پاكستان ، .. تحميل كرده و پي آمدهاي آن را تعقيب مي كند . سياست حقوق بشر امريكائي ، هدفهاي زير را دنبال مي نمود :اتخاذ اين سياست بدليل عدم سلطه كامل او بر بسياري از نقاط جهان بود كه بعد از جنگ دوم براي رقابت با شركاي چپاولگر خود بعضا درموضع مخالف آنها و طبعا در كنار حركتهاي ضد استعماري قرار مي گرفت ( نظير نهضت ملي در زمان مصدق واوايل حكومت عبدالناصر درمصر ) با انقلاب ايران جهان همان گرگ رادر پوستين شبان شناخت .اين سياست بدليل فشار بر روسيه ، شوروي درمورد احترام گذاردن به حقوق بشر ودرواقع نوعي جنگ تبليغاتي وتهاجم حسابشده سياسي عليه روسيه ، شوروي بود ( حمايت از ساخاروفها وناراضيان شوروي )امريكا هر چند يكبار دركشورهاي زير سلطه خود ، براي جلوگيري از انفجار اقدام به باز كردن سوپاپهاي اطمينان كرده و آزاديهاي مختصري را توسط عوامل خود رعايت ميكند . اين آزاديها كاملا در كنترل رژيمهاي دست نشانده بوده و ميزان آن به مصلحت ارباب كم و زياد مي شود.وسرانجام رقيبش انگليس را نيز كه با داشتن شبكه قدرت فراماسونها در ايران وداشتن بيشترين سهم از چپاول نفت (46% بريتانيا، 4% امريكا ) حتي در آخرين روز سقوط طاغوت هنوز كاملا از ميدان بدر نرفته وبسياري از مواضع حاكميت سياسي ، اقتصادي وفرهنگي را در دست دارد ، با اين حربه براي هميشه بيرون كند وتا حد امكان عناصر را بر سر كار گمارد با توجه به اين دلايل كه شايد دليل سوم مهمترين آنها باشد ، امريكا سياست حقوق ،بشر را در ايران با تمامي اكراه وحتي مخالفت زمامداران دست نشانده اعمال مي كند . شاه جلاد از تغيير سياست امريكا به شدت نگران بود ودر انتخابات سال 1976 امريكا ، وي از حزب جمهوريخواه در برابر حزب دمكرات بشدت دفاع مي كرد وهزينه هاي گزافي بر اين كار گذاشت ، وحتي در آغاز زمامداري كارتر نيز روابط سردي بين دو كشور از جنبه سياسي حاكم شد و نارضايتي انگلستان نيز از اين سياست در سخنان ديويد اوئن وزيرخارجه اسبق انگليس بروشني مشخص بود ولي بهرحال با توجه به وابستگيهاي فراوان ونياز شاه معدوم وحامي انگليس وي به حمايت يك ابر قدرت مقتدر در برابر مردم رژيم را به تسليم در برابر سياست حقوق بشر كارتري مجبور مي كند . در اواخر سال 1355 اولين نشانه هاي آن در زندانها آشكار مي شود نمايندگان صليب سرخ جهاني بدرون زندانها رفته واز آنها بازديد بعمل مي آورند . و تا حدي از شكنجه هاي وحشتناك دژخيمان كاسته مي شود ناصري با نام مستعار عضدي از بازجويان ساواك در اين روزها گفته است اگر كسي را كه بطور موثر عليه رژيم مبارزه مي كند بيابيم بيدرنگ به گلوله مي بنديم ، زيرا دستگيري او چون نمي توانيم شكنجه اش كنيم ، سودي ندارد شكستن جهنمي هراس از ساواك توسط مردم ايران كمك خوبي بديگر زمينه هاي قيام مي كند – پخش اعلاميه ها ونوارهاي امام گسترش مي يابد – در اين شرايط امريكا در جستجوي استقرار سلطه كامل بر ايران بر ميايد . رژيم ايران با تلاش هاي حامي خود انگليس در جهت ترساندن امريكا از خطر كمونيسم در ايران كوشش مي كند وتا حدودي هم در اين امر با بزرگ جلوه دادن تظاهرات كوچك ماركسيستي (200 نفري خيابان كارون و/1500 نفري دانشگاه تهران ) موافقت امريكا را براي كشتار 17 شهريور ، 13 آبان ، و حكومت نظامي ازهاري فراماسون جلب مي كند .قدري به عقب بر گرديم : پس ا زپايان جنگ دوم كم كم آغاز رقابت ايندو استعمار گر جديد و قديم ظاهر مي شود و در سال 1330 ملت ايران حكومت ملي مصدق را بقدرت مي نشانند كه با سازش بين انگليس وامريكا وكودتاي زاهدي دولت ملي سقوط مي كند . اين بار امريكا در نتيجه رقابت و سازش بعدي مالك 40% نفت ايران مي شود . همچنين در سال 39 كه اين اختلافات به بر روي كار آمدن اميني (فراماسون ودر نقش طرفدار امريكا ) منجر مي شود وسرانجام سازش و تفاهم آن دو قدرت در 15 خرداد خونين پايان مي يابد . ودر نتيجه اين كشمكشهاست كه امريكا كشاورزي ايران را هم به زير سلطه خود مي كشد – با شروع انقلاب كبير اسلامي عدم شناخت امريكا از ماهيت عصانگر و نفوذ عميق مذهب در قلب توده هاي محروم باعث گيجي وغلط از آب در آمدن محاسباتش مي شود . هم چنانكه بعدا استانفيلد تر مز رئيس سازمان سيا اعلام كرد آنها از درك مرجعيت بعنوان يك رهبري منسجم وقدرتمند مذهبي ، سياسي كه مي تواند تمامي مردم را عليه بزرگترين قدرت بسيج كند عاجز بوده اند . ما هيچگاه گمان نمي كرديم يك رهبر بعيدي 80 ساله مي تواند 30 ميليون تپه خفته رابه 30 ميليون كوه آتشفشان خروشان تبديل كند اين موضوع نيز مي تواند نشاندهنده سلطه انگليس ونوكري شاه به آن كشور باشد ومسئله رقابت انيدو استعمار گر قديم و جديد را در ايران روشنتر نمايد . امريكا براي كنترل انقلاب بفعاليتهاي گسترده اي دست مي زند . شروع مي كند به پرورش عناصر غرب گرا كه درموقع ضروري از آنها بتواند استفاده لازم را ببرد ، سنجابي را در اوج انقلاب به امريكا دعوت مي كند . با شايگان صحبت مي كنند ، او را روانه ايران مي سازند ودر داخل نيز با عناصر بظاهر ملي چون نزيه ، مقدم مراغه اي ، متين دفتري ، لاهيجي تماس مي گيرند تا شايد بتوانند يك حكومت بظاهر ملي برسر كار آورند وبعد از مدتي دوباره سلطه خود را برقرار سازند . ضمناً هويزر ازهمين طريق باعناصر مذهبي ميانه ، كه نسبت به امريكا سوءظن آ نچناني ندارند آشنا مي شود و پس از انقلاب نيز مي بينيم كه امريكا از طريق اطرافيان همين افراد ( چون اميرانتظام و ميناچي ) براي بازگشت ويا حفظ روابط خود تلاشي دارد ودر حد توان عناصري را در گونه هاي مختلف ، چپ ، مذهبي ، ملي تقويت كرده ودر برابر خط سازش ناپذير و مكتبي امام قرا رميدهد امريكا در تحليلش از انقلاب اسلامي ايران خطاها ونارسائيهاي بسيار داشته زيرا مخالفت عقيدتي انقلاب را با شوروي ، خود نوعي تمايل نهائي به غرب مي پنداشته است ولي بعد از تصرف جاسوسخانه امريكا توسط دانشجويان مسلمان پيروخط امام تمام نخهائي كه ريشه است پنبه مي شود اين حركت را نمي توان از ماهيت مكتبي واسلامي بودن انقلاب كه در توده ها ريشه دوانيده است جدا دانست وتسخير سفارت سابق امريكا جزء لاينفك مخالفت ايرانيان مسلمان با سياستهاي شوم امپرياليسها است .اين امريكاست كه مي تواند بعنوان نيروي كاملا مسلط بر جامعه ما حاكم شده وستم براند:روسيه بر اساس يك تحليل ايدئولوژيك خود تضاد عمده را با اردوگاه امپرياليزم ودر راس آن امريكا ميداند و براساس همين تفكر شوروي وحزب وابسته اش يعني حزب توده در مبارزات ملت ايران عليه سلطه انگلستان درزمان دكتر مصدق از بيم جانشين شدن امريكا بجاي انگليس ( امپرياليزم مضمحل ) نقش منفي بازي كردند نخريدن نفت عليرغم پيشنهاد مصدق به استالين ، ندادن طلاهاي ايران ، موضع شوروي در مجامع بين المللي ضربات حزت توده به حكومت مصدق و سكوت اين حزب عليرغم توانائي مقابله باكودتاي 28 مرداد واطلاع دقيق از وقوع آن ، علاوه بر شناسائي فوري رژيم پس از 28 مرداد ، روابط حسنه نيز بر قرار كرده وبهبود روابط تا بدانجا پيش ميرود كه در سال 34 طلاهاي ايران كه به مصدق داده نشد به رژيم كودتا بازپس داده مي شود در سال 35 دعوت واستقبال باشكوهي از شاه خائن در شوروي بعمل ميايد .

انقلاب اسلامی


تحولات جهانی


نقش انگلستان


روباه پیر


شیطان بزرگ


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


کارت پستال تبریک تولد

پاورپوينت گلهای آپارتمانی- Bromeliaceae

پاورپوینت مبحث کار سنگین در فاکتورهای انسانی

دانلود طرح درس روزانه ریاضی پایه پنجم و ششم (نسبت و کاربرد آن)

دانلود شیپ فایل رودخانه ها استان سیستان و بلوچستان به همراه مرز استان

تحقیق دانه برای رشد به چه چیزهایی نیاز دارد؟

تحقيق انواع سقفها 21 ص - ورد

نقشه رطوبت اشباع خاک در عمق 60 سانتیمتری استان البرز

28 عدد عکس png آلو با کیفیت بالا- حجم: 71 مگابایت

گذر رودخانه -نمونه انشای آزاد صفحه 21 درس اول مهارتهای نوشتاری پایه نهم