دانلود فایل


حسابداري اموال و ماشين آلات و تجهیزات - دانلود فایلدانلود فایل حسابداري اموال و ماشين آلات و تجهیزات

دانلود فایل حسابداري اموال و ماشين آلات و تجهیزات دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، حسابداري اموال و ماشين آلات و تجهیزاتبخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق : مقدمه:
داراييهايي كه در روال عادي عمليات تجاري به كار مي رود و تا سالهاي متمادي خدماتي را فراهم مي كند در حسابداري به دو گروه عمده زير طبقه بندي مي شود:
داراييها عملياتي مشهود (Tangible Operation Assets) . اين گروه از داراييها اقلامي نظير: زمين ساختمان، ماشين آلات و انواع تجهيزات را در بر مي گيرد و معمولاً تحت عنوان داراييهاي ثابت اموال، ماشين آلات و تجهيزات يا زمين و داراييهاي مشهود استهلاك پذير در ترازنامه طبقه بندي مي شود. از آنجا كه اصطلاح اموال، ماشين آلات و تجهيزات ماهيت اين گروه از داراييها را بهتر ارائه مي كند اين عنوان در سالهاي اخير بيشتر به كار مي رود. داراييهاي عملياتي مشهود داراي ويژگيهاي عمده زير است:
در عمليات بطور موثر مورد استفاده قرار مي گيرد. داراييهايي كه در عمليات واحد تجاري كاربرد ندارد، يا انتظار مي رود طي مدت زماني معقول به كار گرفته نشود تحت عنوان ساير داراييها در ترازنامه طبقه بندي مي شود.
به قصد سرمايه گذاري يا فروش مجدد خريداري نشده است. داراييهايي كه به قصد سرمايه گذاري يا فروش تحصيل شده است جداگانه و بنا به مورد، تحت عنوان سرمايه گذاريها يا موجودي جنسي در ترازنامه طبقه بندي مي شود. براي مثال، وسايط نقليه كه در نمايشگاههاي اتومبيل براي فروش نگهداري مي شود جزو موجودي جنسي به حساب مي آيد. اما اگر اين وسايط نقليه را موسسه ديگري بخرد و در روال عادي عمليات به كاربرد جزو اموال، ماشين آلات و تجهيزات طبقه بندي مي شود.
دراراي منافع اقتصادي آتي است. داشتن منافع آتي مشخصه اصلي تمام داراييهاست. هر يك از اقلام كه اين ويژگي را نداشته باشد دارايي به شمار نمي آيد.
داراي موجوديت عيني است. داراييهايي كه وجود خارجي ندارند تحت عنوان داراييهاي نامشهود در ترازنامه طبقه بندي مي شود.
داراييهاي عملياتي مشهود به سه گروه فرعي زير طبقه بندي مي شود:
دراييهاي استهلاك پذير. نظير ساختمان و ماشين آلات كه داراي عمر اقتصادي محدود است و سرمايه گذاري در آنها از طريق فرايند استهلاك به خدمات يا داراييهاي توليد شده تخصيص مي يابد و بابه هزينه هاي دوره منظور مي شود.
داراييهاي استهلاك ناپذير. نظير زمين كه معمولاً عمر اقتصادي نامحدود دارد بر خلاف ساير اموال در نتيجه استفاده يا گذشت زمان تحليل يا از بين نمي رود.
داراييهاي نقصان پذير. نظير جنگلها، معادن و ساير منافع و ذخاير طبيعي كه بر اثر استخراجح و بهره برداري تحليل مي رود و به موجودي مواد يا كالا تبديل مي شود. اين گونه داراييها معمولاً در گروه جداگانه اي تحت عنوان منابع و ذخاير طبيعي در ترازنامه طبقه بندي مي شود.
داراييهاي عملياتي نامشهود (Intangible Operational Assets). اين گروه از داراييها موجوديت عيني ندارند و تحت عنوان داراييهاي نامشهود در ترازنامه طبقه بندي مي شوند. مانند حقوق طبع، اختراع و امتياز.
داراييها نامشهود داراي ويژگيهاي عمده زير است:
در عمليات بطور موثر به كار مي رود.
براي سرمايه گذاري يا فروش مجدد خريداري نشده است.
داراي منافع آتي است اما موجوديت عيني ندارد. بخش اول
تعيين بهاي تمام شده اموال ماشين آلات و تجهيزات بهاي تمام شده اموال، ماشين آلات و تجهيزات
حسابداري اموال، ماشين آلات و تجهيزات بر مبناي بهاي تمام شده تاريخي انجام مي گيرد. بهاي تمام شده تاريخي بر اساس قيمت خريد نقدي كه معرف ارزش متعارف دارايي در تاريخ تحصيل است تعيين مي شود و تمام مخارج ضروري و عادي كه صرف مي گردد تا دارايي در وضعيت و موقعيت لازم براي استفاده مورد نظر قرار گيرد به بهاي تمام شده اضافه مي شود. در مواردي كه قيمت خريد نقدي داراي مشخص نباشد دارايي تحصيل شده به ارزش متعارف دارايي واگذار شده ثبت مي شود. اگر ارزش متعارف دارايي تمام مخارج مربوط به تحصيل دارايي سرمايه اي به حساب نمي آيد به عنوان مثال اقلام زير نبايد جزو بهاي تمام شده دارايي به حساب آيد:
1 – تخفيفات نقدي حتي اگر خريدار از آن استفاده نكرده باشد بايد از قميت خريدار از آن استفاده نكرده باشد بايد از قيمت خريد دارايي كم شود، زيرا اصلي كلي اين است كه داراييها نبايد به مبلغي بيش از قيمت خريد نقدي در حسابها ثبت گردد.
2 – مخارج غير عادي كه در ارتباط با تحصيل دارايي پرداخت مي شود. زيرا جزو مخارج ضروري براي تحصيل نيست. مانند مخارج اضافي كه به علت اشتباه در نصب ماشين آلات انجام مي گيرد.
3 – بهره و كارمزد بدهيهايي كه بر اثر خريد دارايي واقع مي شود. زيرا هزينه بهره بعد از استفاده مورد نظر از دارايي تحقق مي يابد.
4 - مخارج آموزش كاركنان كه براي فراگيري طرز كار ماشين آلات پرداخت مي شود. زيرا آموزش كاركنان، ارزش ماشين آلا را افزايش نمي دهد.
5 – هزينه ماليات و بيمه كه بعد از تحصيل دارايي هر ساله پرداخت مي شود. زيرا براي حفظ دارايي در وضعيت عادي عملياتي انجام مي گيرد.
اموال و ماشين آلات و تجهيزات بر اساس بهاي تمام شده يا ارزش تاريخي اندازه گيري و ثبت مي شود زيرا:
بهاي تمام شده معرف ارزش متعارف دارايي در تاريخ تحصيل است.
بهاي تمام شده بر پايه معامله فرض تعيين نشده، بنابراين واقعي و قابل رسيدگي است.
سود يا زيان بايد در تاريخ فروش دارايي شناسايي شود و نمي تواند مبتني بر فرض و پيش بيني باشد.
با اين حال استانداردهاي حسابداري برخي از كشورها و استانداردهاي بين المللي حسابداري تجديد ارزيابي اموال، ماشين آلات و تجهيزات را تحت شرايط معيني مجاز شناخته است. كاهش در ارزش دارايي
اموال، ماشين آلات و تجهيزاتي كه در عمليات واحد تجاري به كار مي رود نبايد به مبلغي بيش از ارزش جاري، و اگر در عمليات واحد تجاري به كار نمي رود به مبلغي بيش از ارزش خالص بازيافتني در حسابها ثبت شود.
در صورتي كه بازده اقتصادي اموال، ماشين آلات و تجهيزات بطور مداوم كاهش يابد و ميزان آن از لحاظ مبلغ با اهميت باشد بايد از حساب دارايي خارج يا كاهش ارزش داده شود. براي مثال، ماشين آلات ممكن است به سبب عواملي نظير: جنگ، زلزله، پيشرفت تكنولوژي، كاهش مداوم تقاضا، نابابي فرآورده هايي كه توليد مي كند، كم ارزش، يا بي ارزش شود. در چنين مواردي، ارزش دفتري داراييهاي مزبور بايد تا ميزان ارزش خالص بازيافتني دارايي كاهش داده شود و ميزان كاهش ارزش به عنوا زيان دوره شناسايي و در صورت سود و زيان همان دوره گزارش گردد. مخارج جاري و سرمايه اي
مخارج ناشي از تحصيل و بكارگيري اموال، ماشين آلات و تجهيزات به دو گروه جاري و سرمايه اي تقسيم مي شود:
مخارج جاري (Revenue Expenditures). مخارجي است كه انتظار مي رود منافع آن تنها عايد دوره مالي جاري شود. بنابراين، اين گونه مخارج جزو هزينه هاي دوره جاري محسوب و از درآمد همان دوره كم مي شود. مانند هزينه تعيمر و نگهداشت ماشين آلات ...تـوضـیـحــاتِ فـایــل :
- این فایل با فرمت word ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار خواهد گرفت. - تعداد صفحات : 102

- قابل ارائه و مناسب بعنوان تحقیق کلاسی
- جهت دانـلـود این تحقیق به انتهای صفحه مراجعه کنید. کلمات کلیدی : حسابداري اموال و ماشين آلات و تجهیزات, تحقیق در مورد حسابداري اموال و ماشين آلات و تجهیزات, دانلود تحقیق حسابداري اموال و ماشين آلات و تجهیزات, دانلود رایگان تحقیق حسابداري اموال و ماشين آلات و تجهیزات, پروژه حسابداري اموال و ماشين آلات و تجهیزات, مقاله حسابداري اموال و ماشين آلات و تجهیزات, تحقیق حسابداری در مورد حسابداري اموال و ماشين آلات و تجهیزات, پروژه در مورد حسابداري اموال و ماشين آلات و تجهیزات, پایان نامه حسابداری حسابداري اموال و ماشين آلات و تجهیزات, تحقیق حسابداری آماده در مورد حسابداري اموال و ماشين آلات و تجهیزات, تحقیق حسابداری مالی رایگان , word , ورد, پاورپوینت , pdf, رشته حسابداری , power point , حسابداری مالی , تحقیق آماده حسابداری در مورد حسابداري اموال و ماشين آلات و تجهیزات, تحقیق حسابداری حسابداري اموال و ماشين آلات و تجهیزات, تحقیق کلاسی آماده حسابداري اموال و ماشين آلات و تجهیزات, تحقیق درباره حسابداري اموال و ماشين آلات و تجهیزات, تحقیق رایگان حسابداري اموال و ماشين آلات و تجهیزات, پاورپوینت حسابداري اموال و ماشين آلات و تجهیزات, تحقیق در رابطه با حسابداري اموال و ماشين آلات و تجهیزات, تحقیق حسابداری دولتی حسابداري اموال و ماشين آلات و تجهیزات, پروژه درباره حسابداري اموال و ماشين آلات و تجهیزات, دانلود پاورپوینت آماده حسابداري اموال و ماشين آلات و تجهیزات, مقاله حسابداری در مورد حسابداري اموال و ماشين آلات و تجهیزات, تحقیق حسابداری درباره حسابداري اموال و ماشين آلات و تجهیزات, دانلود تحقیق حسابداری صنعتی , تحقیق با موضوع حسابداري اموال و ماشين آلات و تجهیزات, تحقیق رشته حسابداری در مورد حسابداري اموال و ماشين آلات و تجهیزات, تحقیق آماده حسابداري اموال و ماشين آلات و تجهیزات, حسابداری مالیاتی , دانلود رایگان تحقیق در مورد حسابداري اموال و ماشين آلات و تجهیزات, حسابداری , تحقیق حسابداری مالی,مقاله حسابداری pdf ,حسابداری پیمانکاری, تحقیق حسابداری دولتی
بانک تحقـیق و پاورپوینت رشته حسابداری


حسابداری اموال و ماشین آلات و تجهیزات


تحقیق در مورد حسابداری اموال و ماشین آلات و تجهیزات


دانلود تحقیق حسابداری اموال و ماشین آلات و تجهیزا


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت آشنائی با ماشین آلات راه سازی - فینیشر

حل المسائل آنالیز مدارهای الکتریکی

وکتور کاغذ کادو طرح قلب-وکتور ولن تاین-i love you-وکتور قلب-فایل کورل

پاورپوینت آشنائی با ماشین آلات راه سازی - فینیشر

پاور پوینت سبک اسناد

پاورپوینت معماری مدرن

دانلود فایل سرت Cert گوشی سامسونگ G313HN برای ترمیم شبکه و سریال با لینک مستقیم

امنیت در بانک های اطلاعتی

دانلود تحقیق در موردسلسله مباحث رابطه انسان، محیط، و توسعه

دانلود مقاله ،سمینار و پروژه کامل مهندسی با موضوع