دانلود فایل


تحقیق جامعه مدني و نهادهاي غيردولتي در ايران چالشها و راه كارها - دانلود فایلدانلود فایل تحقیق جامعه مدني و نهادهاي غيردولتي در ايران چالشها و

دانلود فایل تحقیق جامعه مدني و نهادهاي غيردولتي در ايران چالشها و راه كارها دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، جامعه مدني و نهادهاي غيردولتي در ايران؛ چالشها و راه كارهابخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق :چكيده
نهادهاي مدني به معناي جديد آن ريشه در تاريخ مغرب زمين و پيوند ناگسستني با جامعه مدني دارد. آشنايي ايرانيان با غرب و توجه روشنفكران ايراني به مدرنيسم در قرن نوزده سبب توجه برخي از ايرانيان به اين نهادها شد. استقرار مشروطيت در ايران و تدوين قانون اساسي اگر چه تشكيل و فعاليت اين نهادها را قانوني ساخت اما در تاريخ معاصر ايران، به استثناي مقاطع كوتاهي، هيچگاه امكان فعاليت براي اين نهادها فراهم نشد. پيروزي انقلاب اسلامي در ايران فرصت مناسب براي تشكيل و فعاليت اين نهادها فراهم ساخت. اما وقوع برخي حوادث و رويدادها همراه با حاكم شدن مشاركت توده اي در جامعه يكبار ديگر اين فرصت را از ميان برد. بقدرت رسيدن آقاي خاتمي در ايران و طرح جامعه مدني از سوي وي ضرورت جايگزيني مشاركت سازمان يافته بجاي مشاركت توده اي را عيان ساخت. مهمترين ابزار براي نيل بدين منظور شكل گيري نهادهاي مدني براي ايفاي نقش واسط ميان دولت و ملت بود. بدين ترتيب يكبار ديگر نهادهاي مدني در ايران امكان حيات يافتند. اما اين بار نيز اين نهادها، همانند مقاطع قبلي، از جانب سه حوزه حاكميت، مردم و نظام بين الملل در معرض تهديد قرار دارند، لذا حياتي ترين موضوع براي سازمانهاي مردمي حاضر در ايران شناخت چالشها و انتخاب راهكارهاي مناسب براي مقابله با آنهاست. Abstract The historical origin of civil institutions and its new implication stem from the Western World. Civil institutions have close connection with civil society. The influence of Western modernist thoughts into Iranian society and its adoption by Iranian intellectuals in 19th century made civil institutions a political target for Iranian political activists. For the first time, the constitutional revolution in Iran (1906) brought about a historical opportunity for establishing civil institutions, but very soon this hope was vanished. In the contemporary history, rarely a suitable opportunity for establishing of civil institutions was evolved in Iranian political context. The Islamic revolution in Iran brought opportunity for the Iranian elites, but the trend of the post – revolution developments and populist contribution restricted the opportunities. Mr. Khatami's empowerment and the introduction of civil society and replacing it with populism were addressed, so the civil institutions play a mediate role between the society and government. But again, that opportunity was threatened by some parts of the Iranian sovereignty, people and the international system. So, currently the most important issue for civil society activists in Iran is recognition of challenges and solutions for establishing civil institutions.Keywords: Civil Society, Civil Institutions, Political development, Mr. Khatami, Challenge مقدمه
بدنبال برگزاري انتخابات رياست جمهوري خردادماه سال 1376 و انتخابات آقاي سيدمحمد خاتمي، با اكثريت قاطع آرا، به عنوان ریيس جمهور دوران جديدي در حيات سياسي انقلاب اسلامي ايران فرا رسيد. طرح موضوعاتي جديد در گفتمان سياسي ايران نظير جامعه مدني، توسعه سياسي، شفاف سازي، پاسخگوكردن دولت همه و همه بيانگر آغاز حركتي جديد در مسير تاريخ انقلاب براي جايگزين ساختن مشاركت سازمان يافته بجاي مشاركت توده اي بود. اين تغيير و تحول در حوزه نظري زمينه ساز وقوع برخي دگرگونيها در حوزه عملي نيز گرديد كه مهمترين آنها تشكيل و تشديد فعاليت نهادهاي غيردولتي NGOs نظير احزاب، انجمنها، اتحاديه هاي كارگري و سنديكاها بود، لذا باتوجه به اهميت اين نهادها براي تحقق جامعه مدني هم به عنوان ابزار و هم به عنوان غايت، بنظر مي رسد مهمترين مساله براي آنها در مقطع كنوني آسيب شناسي به موقع و اتخاذ راهكارهاي مناسب جهت مقابله با چالشها باشد. مبناي اين پژوهش سؤال ذير است:
• “ علت شكل گيري و تشديد فعاليت نهادهاي غيردولتي در ايران طي سالهاي اخير چه بوده است؟ چه چالشهايي حيات اين نهادها را تهديد مي كند و راهكار برون رفت از اين چالشها كدامند؟
علاوه بر سؤال اصلي، سؤالات فرعي ديگر نيز مدنظر بوده اند:
• نهادهاي غيردولتي به معناي جديد آن چگونه شكل گرفت؟
• رسالت اين نهادها چيست؟
• فعاليت اين نهادها چه تغييراتي در ساخت اجتماعي و فكري جوامع ايجاد مي كند؟
• ايرانيان چگونه با نهادهاي غيردولتي به معناي جديد آن آشنا شدند؟
• سابقه عملكرد اين نهادها در تاريخ سياسي معاصر چگونه بايد ارزيابي گردد؟
فرض اساسي ما در اين تحقيق بر آن است كه:
تغييرات و تحولات ساختاري – جمعيتي بوقوع پيوسته در جامعه ايران در دهه دوم انقلاب همراه با ديدگاههاي ریيس جمهور وقت ايران درخصوص ثبات سياسي و تثبيت نظام زمينه را براي شكل گيري نهادهاي غيردولتي در ايران به منظور سازماندهي مشاركت سياسي در ايران براساس نوعي مهندسي اجتماعي فراهم ساخت. حيات سياسي اين نهادهاي نوپا از جانب سه حوزه، حاكميت مردم و نظام بين الملل، در معرض چالشهاي جدي قرار دارد، لذا مهمترين موضوع براي نهادهاي غيردولتي حاضر شناخت اين چالشها و اتخاذ راهكارهاي مناسب به منظور مقابله با آنها مي باشد. هدف از اين پژوهش پاسخ به سوآلات مطروحه و بررسي صحت و سقم فرضيه فوق براساس داده هاي تاريخي، اجتماعي و عيني است.
تاريخچه جامعه مدني و نهادهاي غيردولتي
نهاد‍، نظامي به نسبت پايدار و سازمان يافته از الگوهاي اجتماعي است كه برخي رفتارهاي نظارت شده و يكسان را با هدف برآورده ساختن نيازهاي اساسي جامعه، در بر
مي گيرد. مهمترين هدف هر نهاد‍، ارضاي نيازهاي اجتماعي معيني است (کوئن، 1372، 151) نهادهاي موجود در يك جامعه را از نظر نيروهاي دخيل در شكل گيري و كاركرد آنها ميتوان به دو دسته تقسيم كرد: يكي نهادهايي كه بطور مستقيم با غيرمستقيم توسط دولت شكل گرفته اند و دوم نهادهايي كه خارج از حوزه قدرت سياسي توسط مردم با هدف دستيابي به برخي از اهداف و نيازها سازمان يافته اند. شكل گيري نهادهاي غيردولتي، NGOs به معناي جديد آن ريشه در تاريخ تحولات مغرب زمين از قرن هفده به بعد دارد (بشيريه، 1380، 93). توضيح اينكه تلاش براي گذار از دموكراسي توده اي به دموكراسي سازمان يافته سبب طرح ديدگاه جامعه مدني در مقابل جامعه توده اي گرديد. جامعه مدني به معناي جديد خود به حوزه اي از روابط اجتماعي اطلاق مي گردد كه فارغ از قدرت سياسي است و مجموعه اي از نهادها، مؤسسات و تشكيلات خصوصي و مدني (غيرخصوصي) را در بر مي گيرد(همانجا) اين نهادها نقش واسط را ميان قدرت سياسي و قدرت اجتماعي ايفا مي كنند و مهمترين ويژگي آنها مردمي بودن، ايجاد تسهيلات جهت مشاركت مردم در امور سياسي، دوري گزيدن از قدرت سياسي، تحديد، تأثيرگذاري و حتي مشاركت در آن است (رزاقي، 1378، 157).
بدين ترتيب نهادهاي غيردولتي به معناي جديد آن از دو سو، به عنوان مهمترين ويژگي، پايه در مردم دارد؛ اول اينكه اين نهادها بطور خود جوش توسط مردم شكل مي گيرد و ديگر اينكه هدف آنها سازماندهي مشاركت مردم براساس نظمي مبتني بر مهندسي اجتماعي در امور سياسي است. اگر چه برخي از پژوهشگران بر اين باورند كه وجود برخي خصلتها و عوامل در جامعه فئودالي نظير پراكندگي قدرت، حقوق، مالكيت، مصونيت و امتيازات اشراف زميندار و وجود شهرهاي خودمختار بيانگر نشانه هاي ضعيف از وجود جامعه مدني و فعاليت نهادهاي غيردولتي است(بشيريه، 1376، 330). اما بنظر مي رسد اين نهادها، با وجود برخورداري از دو ويژگي استقلال نسبي از دولت و ايفاي نقش رابط ميان دولت و مردم، از دو خصلت بارز نهادهاي غيردولتي جديد يعني شكل گيري بطور مستقيم از سوي مردم و تلاش براي قاعده مند ساختن مشاركت آنها در امور سياسي محروم بوده اند.
همانطور كه قبلاََ توضيح داده شد شكل گيري نهادهاي غيردولتي به معناي جديد آن محصول تحولات فكري و اجتماعي مغرب زمين، اروپا، در قرون هفده و هيجده بود؛ اگر چه وقوع انقلاب كبير فرانسه در اواخر هيجدهم و وقوع انقلاب صنعتي در اوايل قرن نوزدهم اين فرآيند را تسريع بخشيد. اما اين دو رويداد نه تنها با ارایه تعريف جديدي از ملت، Nation، نهضت ايجاد كشورها براساس مليت را بنا نهاد بلكه با اشاعه ليبراليزم در حوزه انديشه و اقتصاد زمينه را براي شكل گيري نهادهاي غيردولتي فراهم كرد(پالمر، 1349، ج1، 350-330). توضيح اينكه اشاعه نهضت آزاديخواهي در اروپاي سده نوزدهم سبب افزايش تقاضا براي مشاركت در امور سياسي گرديد. نهضت اخير كه در قالب تقاضاي براي افزايش حق رأي ظاهر شد زمينه را براي تشكيل نهادهايي جهت سازماندهي اين مشاركت، يعني حزب، فراهم ساخت. بدين ترتيب براي نخستين بار در انگلستان اصلاحات انتخاباتي سالهاي 1833 و 1867 به ظهور احزاب سياسي، به عنوان مهمترين نهادهاي غيردولتي، انجاميد. (بشريه، 1380، 146) در كنار احزاب، انقلاب صنعتي و پيامدهاي آن سبب تشديد جنبش كارگري در اروپا پس از انقلابات 1848م گرديد(پالمر، همان، ج2، 68-67). تا اينكه بالاخره در سال 1864.م انجمن بين المللي كارگران بعنوان يكي از مهمترين نهادهاي غيردولتي فرامنطقه اي تشكيل شد (بشيريه، 1376، 175).
بدين ترتيب تحولات سياسي – اجتماعي قرن نوزده زمينه را براي شكل گيري NGOs فراهم كرد، فرآيندي كه در سالهاي پس از جنگ جهاني اول بدليل گسترش نهضت اعطاي حق رأي همگاني و تعظيم اكثر دول اروپا در قبال اين نهضت تشديد و تحكيم شد. اگرچه بحران اقتصادي 33-1929 و پيامدهاي آن همراه با رويدادهاي زمان جنگ جهاني دوم، بدليل افزايش دخالت دولتها در امور، روند نهضت گسترش فعاليت نهادهاي غيردولتي را كند كرد، اما اين نهادها در سالهاي پس از جنگ جهاني دوم اهميت خود را دوباره باز يافتند. شايد يكي از با اهميت ترين و مهمترين سازمانهاي غيردولتي در مقياس بين المللي و جهاني آن، سازمان عفو بين الملل باشد، كه پس از جنگ شكل گرفت (پورنجاتي، 1381، 9). در پنجاه سال اخير يكي از ويژگيهاي تحولات مغرب زمين افزايش نفوذ و عملكرد سازمانهاي غيردولتي بوده است؛ فرآيندي كه موضوع جهاني شدن و پيامدهاي آن نه تنها از اهميت آن نكاسته بلكه اعتبار آن را دوچندان ساخته است.
مشروطيت، جامعه مدني و نهادهاي غيردولتي در ايران
در مشرق زمين بطور اعم و ايران بطور اخص وضعيت متفاوت بود. از منظر جامعه شناسي تاريخي تفاوت اصلي دولت در مشرق زمين با مغرب زمين عدم اتكای دولتهاي مشرق زمين به طبقات و تمركز قدرت نزد دولت بود. صرف نظر از علل شكل گيري چنين وضعيتي، تمركز قدرت نزد دولت در مشرق زمين سبب طرح نظريه استبداد شرقي از سوي پژوهشگران تاريخ و سياست مشرق زمين گرديد (آبراهاميان، 1376، 43-20). در جامعه ايران نيز، قبل از شكل گيري دولت مدرن، بدليل وجود استبداد شرقي نهادهاي غيردولتي به معناي جديد آن محلي از اعراب نداشتند اگرچه در بطن جامعه ايران برخي نهادهاي سنتي نظير اصناف، روحانيت، بازار و گروههاي تصوف و فتوت فعاليت داشته و نقش واسط ميان دولت و مردم را ايفا مي كردند اما هيچكدام از اين نهادها مشخصه اصلي سازمانهاي مردمي جديدي يعني شكل گيري با نقش مستقيم مردم به منظور سازماندهي مشاركت آنها را نداشتند ...تـوضـیـحــاتِ فـایــل :
- این فایل با فرمت word ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار خواهد گرفت. - تعداد صفحات : 49

- قابل ارائه و مناسب بعنوان تحقیق کلاسی
- جهت دانـلـود این تحقیق به انتهای صفحه مراجعه کنید. کلمات کلیدی : جامعه مدني و نهادهاي غيردولتي, تحقیق در مورد جامعه مدني و نهادهاي غيردولتي, دانلود تحقیق جامعه مدني و نهادهاي غيردولتي, دانلود رایگان تحقیق جامعه مدني و نهادهاي غيردولتي, پروژه جامعه مدني و نهادهاي غيردولتي, مقاله جامعه مدني و نهادهاي غيردولتي, تحقیق حسابداری در مورد جامعه مدني و نهادهاي غيردولتي, پروژه در مورد جامعه مدني و نهادهاي غيردولتي, پایان نامه حسابداری جامعه مدني و نهادهاي غيردولتي, تحقیق حسابداری آماده در مورد جامعه مدني و نهادهاي غيردولتي, تحقیق حسابداری مالی رایگان , word , ورد, پاورپوینت , pdf, رشته حسابداری , power point , حسابداری مالی , تحقیق آماده حسابداری در مورد جامعه مدني و نهادهاي غيردولتي, تحقیق حسابداری جامعه مدني و نهادهاي غيردولتي, تحقیق کلاسی آماده جامعه مدني و نهادهاي غيردولتي, تحقیق درباره جامعه مدني و نهادهاي غيردولتي, تحقیق رایگان جامعه مدني و نهادهاي غيردولتي, پاورپوینت جامعه مدني و نهادهاي غيردولتي, تحقیق در رابطه با جامعه مدني و نهادهاي غيردولتي, تحقیق حسابداری دولتی جامعه مدني و نهادهاي غيردولتي, پروژه درباره جامعه مدني و نهادهاي غيردولتي, دانلود پاورپوینت آماده جامعه مدني و نهادهاي غيردولتي, مقاله حسابداری در مورد جامعه مدني و نهادهاي غيردولتي, تحقیق حسابداری درباره جامعه مدني و نهادهاي غيردولتي, دانلود تحقیق حسابداری صنعتی , تحقیق با موضوع جامعه مدني و نهادهاي غيردولتي, تحقیق رشته حسابداری در مورد جامعه مدني و نهادهاي غيردولتي, تحقیق آماده جامعه مدني و نهادهاي غيردولتي, حسابداری مالیاتی , دانلود رایگان تحقیق در مورد جامعه مدني و نهادهاي غيردولتي, حسابداری , تحقیق حسابداری مالی,مقاله حسابداری pdf ,حسابداری پیمانکاری, تحقیق حسابداری دولتی
بانک تحقـیق و پاورپوینت رشته حسابداری


جامعه مدنی و نهادهای غیردولتی


تحقیق در مورد جامعه مدنی و نهادهای غیردولتی


دانلود تحقیق جامعه مدنی و نهادهای غیردولتی


دانلود رایگان تحقیق ?


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقيق در مورد کمردرد در دوران بارداری

دانلود طرح وکتور قاصدک

نمونه سوالات درس اصول روانشناسی بالینی

تحقيق در مورد بررسی مشکلات قیمت گذاری در صنعت پرس سازی سفارشی

پاورپوینت درس دوم مطالعات اجتماعی پایه هفتم من مسئول هستم

پاورپوینت اصول طراحي پايگاه داده‌ها

تحقیق در مورد سیستمهای الکترونیکی

تحقیق اوپك و منافع ملي

دانلود تحقیق چارچوب آناليز عملياتي براي آموزش سازماندهي و آمادگي مركز عملياتهاي اضطراري

مقاله ای کامل در مورد نقره