دانلود فایل


تحقيق در مورد آتشفشانها - دانلود فایلدانلود فایل تحقيق در مورد آتشفشانها بخشي از تحقيق بطور عمومي

دانلود فایل تحقيق در مورد آتشفشانها بخشي از تحقيق بطور عمومي آتشفشانها سه شكل هندسي عمده دارند:ورق ها( Sheets ) مخروطها ( Cones )مخروط ميتواند بواسطه يك كالدراي مركزي قطع شده باشد.مخروط ميتواند كنده مانند كوتاه با دهانه مركزي وسيع باشد ( مانند مخروطهاي توفي حلقوي ) غلظت , ميزان فوران , دوره فازهاي فوراني , نوع ميكانيسم انفجاري از جمله فاكتور هاي عمده در نحوه شكل يافتن مخروط ها و ديگر اشكال آتشفشان مي باشند.گدازه هاي بسيار غليظ ( يا جريانهاي پيروكلاستيك غليظ ) در اطراف دامنه آتشفشان و يا در پاي آن تجمع مي يابند ( حتي اگر ميزان فوران بالا باشد ) در حالي كه گدازه هاي بسيار رقيق و همچنين جريانهاي پيروكلاستيك جيم و روان , بسرعت از دهانه مركزي آتشفشان دور شده و تشكيل دامنه هاي كم شيب و بالنتيجه سپرهاي آتشفشاني كم ارتفاع مي دهند.نمایی از یک آتشفشان سپریهمچنين برخي از گدازه هاي تحول يافته و رقيق شده تشكيل ورق هاي گسترده داده اند. وسيع ترين نوع ته نشستهاي آتشفشاني ورقي مواد آذر آواري و يا در واقع تفراهاي ريزشي ( Fallout tephra ) مي باشند كه تشكيل پوشش هاي گسترده از لاپيلي هاي پاميسي و يا خاكستر هاي آتشفشاني مي دهند .شكل عمومي اينگونه صفحات تفرائي بيضوي مي باشد زيرا بعلت تاثير جريان باد در يك جهت خاص كه منطبق با جهت وزش باد است بيشتر پراكنده ميشوند ‏بطوريكه طول آن ممكن است به صدها و حتي هزاران كيلومتر برسد . البته اكثر اين ورق ها كم ضخامت مي باشند و حجم بازالتهاي جلگه اي يا سيلابي و جريانهاي پيرو كلاستيك عمده را ندارند . چنين ورق هاي تفرائي منفرد نتيجه انفجارهاي پر قدرت مي باشند كه رد آنها را مي توان تا مبداء كه معمولاً يك كا لدرا مي باشند دنبال نمود . اين ته نشستهاي تفرائي بخصوص لايه هاي خاكستر دار آتشفشاني را كه خوب حفظ شده اند مي توان ما بين ته نشستهاي عميق دريائي ملاحظه كرد. در روي خشكي , بخش عمده اي از آنها فرسوده مي گرددو يا ممكن است آثار آنها را در توپوگرافيهاي پست, در بين ته نشستهاي درياچه اي در زير جريانهاي آذر آواري و غيره مشاهده نمود.الف: ماگماي اوليه و يا مادر ( Parental magma ) كه بواسطه ذوب بخشي گوشته فوقاني ( Upper mantle ) و يا پوسته تشكيل مي شوند.ب : ماگماي اشتقاقي ( Derivative magma ) كه بواسطه پديده تفريق از ماگما ي اوليه و يا در اثر اختلاط ماگماها ( Magma mixing ) حاصل شده اند. دو دسته از شرايط در تحول ماگمائي مي توانند مد نظر قرار گيرند:- دسته دوم آنهايي هستند كه ضمن صعود ماگما و تا زمان فوران ماگما, آنرا تحت تاثير قرار مي دهند.ماگما هاي بازالتي عموماً بعنوان ماگماهاي اوليه نگريسته شده اند . البته در هر صورت هر ماگمائي مي تواند بعنوان ماگماي مادر ديگر ماگماي بيشتر تفريق شده محسوب گردَد.الف – تركيب : كه شامل تركيب شيميائي و كاني شناسي سنگ مادر ( منشاء ) و همچنين تركيب مواد فرار ( Volatipes ) يعني نوع مواد فرار و فراواني نسبي آنها مي گردد.ماگماهاي بازالتي هنگامي اوليه اطلاق مي شوند كه مستقيماً از محل تشكيل به سطح زمين برسند ( از طريق شكستگيها ) و عملاً متحمل هيچگونه تغيير شيميائي ضمن انتقال نشده باشند.فوران هاي انفجاري از ويژگيهاي ماگماهاي مافيك خيلي تحت اشباع از سيليس بوده بنظر ميرسد بواسطه فراواني مواد فرار موجود در ماگماهاي مزبور ميباشد.همچنين خروج غير انفجاري بازالتهاي توله ئيتي, محتملاً بواسطه پايين بودن ميزان مواد فرار موجود در آنها مي تواند باشد. ميزان پايين مواد فرار مي تواند بواسطه درجه ذوب بخشي بالا و يا پائين بودن آن در سنگ ها در گوشته باشد. در واقع درجه ذوب بخشي بالا سبب ترقيق مواد فرار ميشود.زيرا اين مواد فراركه درمواد ذوب شده اوليه ( براثر ناپايداري زودرس فازهاي هيدراته ) تمركز مي يابند , بر اثر ذوب بخشي زيادتر در ماده مذاب ترقيق مي گردند.دانشمندان در جست و جوي عامل زمين لرزه ها و آتشفشان ها [ January 31, 2006 ]اين كشتي ژاپني مجهز علمي و پژوهشي با بودجه اي بالغ بر 500 ميليون دلار به همراه قايق هاي مجهز خود راهي اقيانوس خواهد شد تا به تحقيقات گسترده اي در قالب نفوذ به قلب زمين با استفاده از پيشرفته ترين تجهيزات تحقيقاتي نخستين نشانه هاي حيات زميني را در اعماق پوسته اقدام كنند.
از ديگر اهداف دانشمندان در اين پروژه عظيم تحقيقاتي مي توان به كشف رموز مربوط به تغييرات آب و هوايي، كشف ميكروب هايي كه اساس حيات را توضيح مي دهند و پي بردن به علل وقوع زمين لرزه ها اشاره كرد.
اين كشتي 192 متري نخستين آزمايش اصلي خود را در ماه نوامبر گذشته در كف اقيانوس واقع در شمال آب هاي ژاپن انجام داد كه طي آن دانشمندان از امكان به دست آوردن اطلاعات تاريخي درخصوص چرخه يي از آتشفشان ها گرفته تا فرآيند گرم شدن زمين خبر دادند.
اين كشتي در مرحله نخست 7 كيلومتر از كف اقيانوس را سوراخ كرده و سپس سيلندر 5/1 متري آن در اين عمق پر از موادي خواهد شد كه احتمالا دربرگيرنده نخستين نشانه هاي علائم حيات بر روي زمين هم مي باشند.
اين عمق سه برابر طولاني تر از تمام سوراخ ها و شكاف هاي است كه طي سال هاي اخير به منظور فعاليت هاي علمي و پژوهشي از سوي دانشمندان در بستر اقيانوس ها حفر شده است.به گزارش ايسنا، اين كشتي تحقيقاتي همچنين تحقيقات فراواني را در خصوص اساس زمين لرزه ها خواهد داشت.فلسفه اين ماموريت اين است كه ممكن است حيات بر روي زمين ريشه در زير پوسته زمين و دما و فشارهاي ناشناخته آن داشته باشد.به گزارش ايسنا، نمونه هايي از پوسته زمين طي هزاران سال گذشته به سطح زمين رسيده اند و دانشمندان هم به مطالعه آنها پرداخته اند با اين حال هيچ كس تاكنون يك ارگانيسم زنده آن را مشاهده نكرده و حتي هيچ كس نمي داند كه آيا ميكروارگانيسم هايي در آنجا زندگي مي كنند يا نه! آتشفشان ها بوسيله تزريق ذرات گرد و غبار و گازها به داخل هوا باعث تغييرات در نيروي جو مي شوند. نحوه دخالت آتشفشان ها پيچيده است. به طور استثناء انفجارهاي شديد آتشفشاني سبب كاهش موقت دماي كره زمين خواهد شد. كاهش دما چطور ممكن است رخ دهد؟ براي مثال بعد از فوران آتشفشان مانت آگيونگ باليا در مارس 1963 بعد از شروع سال 1964 و قبل از 1965 دماي تروپوسفر بالايي و مياني حاره اي يك درجه سانتيگراد كاهش يافت. (Newell 1970, 1981). بر خلاف اين چندين فوران آتشفشاني بزرگ مانند كوس گيونيا و نيكاراگوا در سال 1980 (Kerr 1987, Deepak 1983) اثرات قابل تشخيصي بر روي دماي جوي نداشته اند. فوران كوه استي هلن تقريباً نصف مقدار مواد را در داخل استراتوسفر نسبت به فوران كوه آگيونگ باليا وارد نمود. ولي با اين وجود تغييرات واقعي دراز مدتي روي تغيير اقليم نداشت و فقط اثرات كوتاه مدت داشت. (Robock and mass 1982). اين وضعيت دشوار اكنون حل شده است. عامل هاي كليدي در فهم رابطه ميان فوران ها و اقليم تركيب دفع و مقدار خاص سولفور رها شده و موقعيت، زمان سال، شايط اقليمي غالب در موقع فوران آتشفشان كه انتشار و طول عمر ابرهاي ناشي از آئروزول هاي آتشفشاني را تعيين مي كند. (Rampin et al 1988)، (Palais and Sigurdsson 1989) و (Sigurdsson 1990).نكته قابل اشاره اين است كه فعاليت هاي آتشفشاني در دوره هاي كوتاه مدت در چرخه هاي فرا كروي ناپديد مي شود. حداكثر آنتروپي روش هاي تحليل طيفي زماني كه انديكس پوشش گرد و غبار لامباس براي نيمكره شمالي به كار مي بريم از 1968-1500 و حداكثر اوج آن با دوره بازگشت 6/18 و 8/10 سال آشكار شده است. (Currie 1994).اين فوران غول پيكر بر آورد شده است تقريباً 10000-1000 ميليون تن آئروزل اسيد سولفوريك و همين اندازه خاكستر هاي ريز در 37-27 كليومتري جو منتشر كرده است.فوران تام بورا در سال 1815 در مقايسه با ديگر فوران ها فقط 100 ميليون تن آئروزل اسيد سولفوريك آزاد كرد. اگر چه واقعه فوران آتشفشان تامبورا سبب خورشيد گرفتگي شد اما برآوردهاي دقيق تر نشان مي دهد حادثه فوران توبا سبب قطع عمل فتوسنتز در گياهان و كاهش

آتشفشان


گدازه


انواع آتشفشان


آتشفشان مخروطی


سپرها


ورق ها


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود مقاله طرح توجیهی قالب فلزی به روش ماشین کاری

تحقيق در مورد استاندارد و استاندارد کردن

مفاهیم تحقیق بازار، امکان سنجی ، طرح تجاری

پاورپوینت درس بیستم کارگاه کارآفرینی و تولید پایه دهم مدل کسب و کار (قسمت دوم) طراحی ارزش پیشنهادی

تحقیق افراط در زهد و عبادت اسلام

بک دراپ تولد تم اتاق گل آرایی -کد 1744

پولشویی

د انلود تحقیق و مقاله صنعت سرمايه گذاري دوطرفة كانادا

نمونه پرسشنامه سکونتگاه های خودرو پیرامون کلانشهرها

فایل Pdf دستورکار آزمایشگاه شیمی معدنی 1