دانلود فایل


تحقيق در مورد بررسی فاکتورهای موثر در کمیت عامل اشک آور - دانلود فایلدانلود فایل تحقيق در مورد بررسی فاکتورهای موثر در کمیت عامل اشک

دانلود فایل تحقيق در مورد بررسی فاکتورهای موثر در کمیت عامل اشک آور 11 صفحه word |فونت tahoma سايز 12| قابل اجرا در آفيس 2010 و نسخه هاي جديدتر|قابل ويرايش و آماده چاپبخشي از تحقيقSchmidt و ديگران در1996 جهت بهينه سازي و تعيين كميت عامل اشك آور با به كارگيري يك استاندرد داخلي يك روش سريع كر.ماتوگرافي را توسعه دادند وتحقيق كردند. آنها در زمان ارزيابي اوليه شان به دنبال يك زیان نهفتگي خيس شدن دو دقيقه اي، برای آشكار سازي حد اكثر عامل اشك آور را گزارش كردند. بیشتر دو دقيقه عامل اشك آور كاهش پيدا كرد و آنها حدس زدند كه اين به تبخیر، هیدرولیز یا کاهش بود. تكنيك اخيرا منتشر شده براي تحليل كردن تيوسولفينات هاي پياز و عامل اشك آور از استخراج مايع بحراني استفاده كردند. هرچند آشكار سازي عامل اشك آور به علت فراريت آن و حبس شدن غير موثر در مهره هاي شيشه اي جزئي بود. از آنجائیکه کاربرد روش schmidt ظاهرا معتبر ترين و سريعترين روش براي تعيين كميت عامل اشك آور است، مطالعه با به کارگیری این روش جهت ارزيابي تغييرات عامل اشك آور (كه ممكن است قبل و درطول ذخيره سازي پياز با به كار گيري دو کولتیوار می باشد صورت گرفت. هرچند زمانيكه عامل اشك آور با مقدار هیدرولیز شده 1-prencso در خيس شدگيها مقايسه شد ، يك مسئله ذاتي درزمان نهفتگي ظاهر شد. دومين مطالعه جهت تعيين كردن زمان آشكار سازي حد اكثر عامل اشك آور در پياز هاي خيس شده و رابطه آن با 1-prencso هیدرولیز شده صورت گرفت. روش انجام مطالعه آزمايش 1: دو نوع کولتیوارپياز با نور كم ، dehydrator 3 و(granex 33) بر اساس تغييرات طعم دوره گزارش شده قبليشان در طول دوره انبار سازی انتخاب شدند. دردسامبر 1997 هر کولتیوار با س.بسنرتی Fafard 3-B كاشته شدند و بر اساس نیاز آبی شان آبیاری شدند و با محلول مغذي 20N-20P-20K هر 7تا 10 روز كود داده شدند.نهالها با دماهاي 28درجه سانتيگراد درروز 16 درجه سانتيگراد درشب براي هفت و نيم هفته قبل از پيوند داده شدن در جعبه هاي رشد كه حاوي fafrad-3-B ميباشد درگلخانه روييدند. 16 گياه ازهر کولتیواردرحدود40 جعبه به ابعاد 14*46*46 سانتي متري با فاصله 10 سانتي از مركز كاشته شدند. در حدود 100 ميلي ليتر از يك محلول هوگلند و آرنون پر قدرت به طور هفتگي براي هرگياه به کار رفت تا پيازها دوباره بداشت شدند. درسرتاسر آزمايش گياهان مطابق نياز آب داده شدند. پيازهاي هر کولتیواراز 5 تا 10 مي 1998 در زمانيكه بيش از 50 درصد از گياهان برگ داشتند برداشت شدند. اندازه و میزان رسیدگی پياز مشابه با پيازهاي روييده در مزرعه بود. گياهان از ريشه كنده شدند و در جعبه هايي براي چندين روز قرار داده شدند. زمانیکه برگها پیر و قهوه ای شدن آنها را بهراه ریشه ها، خارج کردند و پیازها در كيسه هاي توري قرار دارند و جهت خشك شدن براي 7روز درگلخانه آويزان شدند. درحدود 18 پياز يكنواخت از هر کولتیوارانتخاب شد و هر كدام 16 کیسه توری قرار داده شدند. قبل از انبار کردن، از هر کولتیوار، 4 نمونه 10 لایه ای را برای تحلیل اولیه کنار گذاشند. كيسه ها ي 18 پيازي باقيمانده در انبار سرد شده با به كار گيري يك طرح بلوك شكافي با 4 مانع قرار داده شدند. بلوكها نواحي مختلفي از خنك كننده بودند و کولتیوارنمودارهاي اصلي و ماه هاي ذخيره سازي نمودارهاي فرعي بودند. كليه کولتیواربراي 4 ماه ذخيره شدند. در فاصله هاي ماهانه ، 4كيسه پياز از هر کولتیوارازانبار درآمدند و قبل از آنالیز بمدت 24 ساعت در درجه حرارت اتاق قرار دارند. 10 پياز يكنواخت سالم از هر کولتیواراز هر كيسه براي هیدرولیز 1-prencso و تعيين كميت عامل اشك آور به دنبال خيس شدگي پياز انتخاب شدند. قبل از آنالیز هر يك از 10 پياز ازبالا به پايين نصف شدند و 10 نيمه با يك تك نمونه تركيب شدند. نيمه هاي از يك گروه جهت تعيين كميت مقدار 1-prencso سالم قبل از خيس شدگي بافت بر طبق روش كوپسل مورد استفاده قرار گرفتند . نيمه ديگر جهت تعيين مقدار 1-prencso هيدروليز شده بر طبق لانكاستر مورد استفاده قرار گرفت. تكه هاي نازك 10 پياز با يك فشار بادي عصاره گيري شدند و نمونه اي از مقدار زياد 0.5 ميلي ليتري بعد از نهفتگي دو دقيقه اي برداشته شد و فورا در 100سی سی محلولی که 12 حجم متانول در برابر 3 حجم آب کافت قرار داده شده تا واکنش آنزیمی متوقف گرد.به هر نمونه عصاره يا متانول 10.5 ميلي ليتري ، اس متيل گلوتاتيون و گاما ال گلوتاميل ال اسيد گلوتاميك و مثبت منفي اس بوتيل ال سيستئين سولفوكسيد به عنوان استانداردهاي داخلي اضافه شدند. ازاينرو نمونه ها براي تعيين كميت1-prencso با HPLC آماده شدند. ازاينرو اين اطلاعات از مقدار يافت شده در بافت سالم كسر شدند و به عنوان 1-prencso هيدروليز شده گزارش شدند. تعيين كميت عامل اشك آور در تكه هاي ضخیم 0/3 سانتي متري از بالا به پايين از هر نمونه 10پيازي انجام شدند و با فشار بادي عصاره گيري شدند. عصاره در يك بشر 400ميلي ليتري جمع آوري شد و 120 ثانیه بعد از خیس شدگی بافت، 1 نمونه به میزان 5 سی سی جداگردید و بلافاصله در یک لوله آزمایش حاوي 4 ميلي ليتر كلريد متيلن با درجه HPLC و 1 ميلي ليتر يك صدم درصد p-cymene با استاندارد داخلي در كلريد متيلن قرار داده شدند. عصاره براي تقريبا دو دقيقه سانتریفوژ و پایین ترین لایه ارگانیک با يك جرياني از گاز نيتروژن به حدود ميلي ليتري غليظ شد. نمونه غليظ شده سپس در يك حمام يخ قرار داده شد و يك نمونه يك میکرو ليتر به كروماتوگرافي گاز تزريق شد با به كار گيري يك ارتفاع فشاري 1PSI با 99.999%He در يك ستون 5متر در 0.54mm OV-1 جداسازي حاصل شد. دماي كوره براي يك دقيقه 60 درجه سانتيگراد بود و ازبعد از آن هر دقیقه 5 درجه سانتیگراد درجه حرارت کود اف داده شد تا به میزان 200 درجه سانتیگراد رسید. درج حرارت انژکتور دردماي 3درجه سانتيگراد بيشتر از دماي كوره حفظ شد. يك آشكار ساز يونيزاسيون كه دردماي 250 درجه سانتيگراد حفظ شد مورد استفاده قرار گرفت. واكنش عامل اشك آور تكميل شد و تعيين حد اكثر با مقايسه كردن زمانهاي نگه داري بايك استاندارد تركيب شده عامل اشك آور بر طبق روش بلوك انجام شد . غلظت عامل اشك آور با مقايسه كردن مناطق پيك كروماتوگرافي گاز و استاندارد داخلي p-cymene براي همان نمونه تعيين شد. آزمايش 2: پيازهاي تازه برداشت شده از منابع صنعتي به دست آمدند . sweet vidalia يك نوع پياز نرم و زرد از نوع granex است درحاليكه dehydrator يك پياز تند و كاملا سفتي است. 10 پیاز تک لایه از هر کولتیوار انتخاب شدند. يك پروپنيل سيستئين سولفوكسيد در آزمايش يك تعيين شدندكه استثناء زير را شامل ميشوند. مقدار 1-prencso هيدروليزشده و عامل اشك آور(LF) توليد شده در پياز هاي خيس شده جهت تعيين كردن زمان توليد حد اكثر عامل اشك آور بعد از 5، 10 ، 15 و 30 و 60 و 90 و 120 ثانيه نهفتگي تعيين شدند. براي كاهش دادن زمان مورد نياز براي آنالیز عامل اشك آور با به كار گيري يك روش تغيير يافتهschmidt عامل اشك آور تعيين كميت شد. و يك نمونه يك ميلي ليتري عصاره از پياز خيس شده به دنبال 5 و 10 و 15 و 30 و 60 و 90 يا 120 ثانيه اي گرفته شد و فورا در يك لوله آزمايش حاوي يك ميلي ليتر كلريد متيل با درجه HPLC با يك صدم درصد گزيلن يافت شده قراردارند. M گزیلن مشابه با استاندارد داخلی p-cymene استفاده شده در آزمايش يك بود با این تفاوت که زودتر حل شدند. لوله هاي آزمايش با يك درپوش لاستيكي سر بسته شدند ومكررا براي مدت 10 تا 15 ثانيه با دست وارونه ميشدند. عصاره هاي لوله آزمايش سپس براي تقريبا دو دقيقه سانتریفوژ شدند و در يك حمام يخ خنك شدند. يك ميكروليتر لايه آلي تحتانی براي جدا سازي با كروماتوگرافي گاز تزريق شد. انژکتور GC دردرجه حرارت 200c نگهداری شد. با يه كار گيري يك ارتفاع فشاري 0.5PSI با 99.999%He در ستون 5 متري در 0.54mm OV-1 جداسازي حاصل شد. ستون در يك دماي هم دما 60 درجه سانتيگراد حفظ شد. آشكار سازي با به كار گيري يونيزاسيون شعله دردماي 250 درجه سانتيگراد حاصل شد. .واكنش عامل اشك آور تكميل شدو تعيين پيك در آزمايش 1 انجام شد. غلظت عامل اشك آور با مقايسه كردن مناطق پيك كروماتوگرافي گاز تركيب و استاندارد داخلي m-xylene براي همان نمونه تعيين شد. زمانهاي اجرا تقريبا دو دقيقه درنمونه بود. نتايج به دست آمده مشابه با نتايج schmidt بودند . اطلاعات با به كارگيري GLM و روشهاي SAS فيشر تحليل شدند. برگشتهاي خطي و چند جمله اي با اطلاعات عامل اشك آور و 1-prencso درميان ماههاي ذخيره و با زمان نهفتگي پياز خيس شده انجام شدند.

عامل اشک آور


کمیت


فاکتورهای موثر


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


محاسبه دلتا در پی اچ پی

مفاهیم تحقیق بازار، امکان سنجی ، طرح تجاری

تحقيق در مورد استاندارد و استاندارد کردن

بروشور اسهال شایع کودکان

دانلود شیپ فایل رودخانه ها استان مرکزی به همراه مرز استان

معماری بازار های اسلامی ایران

کارت ویزیت کاشی و سرامیک پاسارگاد

موضوع تحقيق : بررسي تأثير خدمات پس از فروش بر فروش كالا

اصول مقاله‌نویسی

فایل فلش چهار فایل sm-g357fz با اندروید 4.4.4 همراه با pit با لینک مستقیم