دانلود فایل


تحقيق در مورد برنامه نوری در پرندگان - دانلود فایلدانلود فایل تحقيق در مورد برنامه نوری در پرندگان 23 صفحه word

دانلود فایل تحقيق در مورد برنامه نوری در پرندگان 23 صفحه word |فونت tahoma سايز 12| قابل اجرا در آفيس 2010 و نسخه هاي جديدتر|قابل ويرايش و آماده چاپبخشي از تحقيق
با گذشت زمان مرغ هاي مادر نسبت به روشنايي سازش پيدا مي كنند و اين بدين معني است كه فعاليت سيستم آندوكرين كم مي شود و ميزان ترشح هورمون هاي محرك غدد جنسي از هيپوتالاموس كاهش مي يابد . دليل عمدة كاهش توليد تخم مرغ با افزايش سن مرغ همين مسئله مي باشد . گزارشات حاكي از اين است كه اگر مدت روشنايي پرنده هاي مسن در سنين بالا افزايش يابد مثلاً 1 ساعت در سن 45 هفتگي به مدت روشنايي افزوده شود ، تداوم توليد آنها بهتر خواهد شد . اكثر گله هاي مادر در آشيانه هاي باز نگهداري مي شوند بنابر اين الگوي طبيعي طول روز : شب ، ميزان و دوام توليد تخم مرغ و مني را تحت تأثير قرار مي دهد . الگوي روشنايي تاريكي دو تأثير عمده روي مرغ هاي مادر دارد تأثير اول سن بلوغ جنسي و تأثير دوم بر طول دورة تخمگذار است . توافق عمومي بر اين است كه طول روز طبيعي پرنده هاي نابالغ نبايد افزايش يابد همچنانكه بعد از بلوغ مرغ ها و خروس ها نبايد طول روز كاهش داده شود . هدف از تدوين برنامه هاي نوري ، دستيابي به اين دو اصل پايه در آشيانه هاي بسته يا به وسيلة نور مصنوعي جهت كنترل چرخة روشنايي / تاريكي در آشيانه هاي باز مي باشد . ب) عملكرد در شرايط نور طبيعي الگوي طبيعي روشنايي / تاريكي بر اساس عرض جغرافيايي متغير مي باشد . در استوا دورة نوري در طول سال به طور ثابت 12 ساعت روشنايي : 12 ساعت تاريكي است و بر اساس اين نور طبيعي پايه ، برنامة نوري طراحي مي گردد . با افزايش عرض جغرافيايي در شمال يا جنوب الگوي تاريكي / روشنايي در طول سال نوسان پيدا مي كند و در عرض جغرافيايي 10 درجه ، تفاوت بلند ترين و كوتاهترين طول روز 1 ساعت است . اما در عرض جغرافيايي 20 ، 30 ، 40 درجه تفاوت ها به ترتيب در حدود 2 ، 4 و 6 ساعت مي باشد . با افزايش عرض جغرافيايي پتانسيل بر نامه هاي نوري مصنوعي جهت كنترل سن بلوغ جنسي افزايش مي يابد. به عنوان مثال مرغ هاي نيوهمشاير در عرض جغرافيايي 30 درجه ،اگر در ماه ژانويه هچ شده باشند انتظار ميرود كه در شرايط نور طبيعي نسبت به جوجه هايي كه در ماه ژوئن هچ شده اند زودتر بالغ شوند زيرا جوجه هايي كه در ماه ژوئن هچ شده اند تا زمان بلوغ جنسي با افزايش طول روز طبيعي مواجه هستند . به طور مشابه جوجه هايي كه در ماه ژوئن هچ شده اند انتظار مي رود كه با تأخير بالغ شوند . چنين تفاوت هايي در بلوغ ، مدير را براي برنامه ريزي زمان انتقال مرغ هاي مادر به آشيانة تخمگذاري و همچنين تعيين مقدار خوراك مصرفي در ارتباط با شروع بلوغ جنسي دچار مشكل زيادي مي كند . سؤالي كه در اينجا مطرح ميشود اين است كه آيا همة مرغ هاي مادر جداي از سن ، در زمان بلوغ بايد وزن يكساني داشته باشند يا خير ؟ پاسخ اين سؤال بلي است اما در حقيقت دستيابي به چنين وزن ثابتي براي پرنده هايي با سن بلوغ متفاوت در عمل مشكل مي باشد . از دو حالت ذكر شده در بالا ، بلوغ مرغ هاي مادر هچ شده در ژانويه بسيار مسئله ساز است زيرا بلوغ زودتر آنها موجب كوچك بودن اندازة تخم مرغ ها به ويژه در 6 تا 8 هفتة اول توليد مي شود . لوپز و ليسون ( 1992 ) داده هايي از عملكرد 900 هزار مرغ مادر تجاري منتشر نمودند كه اين گله ها در مكزيك در عرض جغرافيايي 20 درجه نگهداري مي شدند بطوريكه هيچگونه كنترلي بر روي نور نبود و نوسان نور طبيعي 11 تا 13 ساعت بود . بعد از سن 18 هفتگي نيمچه ها به آشيانه هاي تخمگذاري انتقال داده شدند و در ابتدا 14 ساعت روشنايي در روز و بعد در سن 22 هفتگي 16 ساعت روشنايي در روز دريافت كردند . زماني كه انتهاي دورة پرورش با افزايش طول روز منطبق مي شود بلوغ زودتر نسبت به استاندارد ديده مي شود ، حالت شديد در جوجه هاي مرغ مادر هچ شده در ماه نوامبر كه در مي ، بالغ مي شوند ديده ميشود ، اين جوجه ها بعد از سن 8 هفتگي با افزايش طول روز مواجه مي شوند ديده مي شوند . حالت ديگر در جوجه هاي مادري كه در ماه مي هچ مي شوند ديده مي شود بطوريكه قسمت اعظم دورة پرورش اين نيمچه ها با كاهش طول روز مواجه شده و در نتيجه اين نيمچه ها دير تر از زمان مورد انتظار بالغ مي شوندسن در زمان 5 در صد توليد تخم مرغ در سر تا سر سال تا 22 روز تفاوت دارد . تأثير نسبتاً كمي بر روي اوج و تداوم توليد مشاهده مي شود كه به طور عمده بدليل دانش مديران از اثر نوسانات فصلي بر عملكرد و اجراي برنامه هاي مديريتي متفاوت براي گله هايي كه در زمستان يا تابستان هچ شده اند مي باشد . بنا براين مديران مزرعه قادر به پيش بيني تغييرات فصلي در بلوغ و كاهش يا افزايش مقتضي در ميزان رشد مي باشند ، بطوريكه زمان توليد اولين تخم مرغ منطبق بر وزن بلوغ استاندارد گردد . با افزايش عرض جغرافيايي و پتانسيل توليد تخم مرغ سويه هاي جديد مرغ مادر اجراي اين روش هاي مديريتي بسيار مشكل مي شود در نتيجه كاهش توليد تخم مرغ مشاهده خواهد شد . آگاهي از تغييرات بلوغ و ارتباط آن با تغييرات فصلي در طول روز ( اثر عرض جغرافيايي ) مزيتي براي مدير مزرعة مرغ مادر در پرورش نيمچه ها و خروس هاي جوان مي باشد . اما بديهي است به روش مديريتي كه چنين تغييراتي را در بلوغ جنسي كاهش دهد بسيار سودمند خواهد بود . اين مهم با آشيانة بسته و يا بوسيلة ثابت نگه داشتن طول روز در طي دوره پرورش پرنده ها در آشيانه هاي باز حاصل مي شود . كنترل بلوغ در آشيانة بسته بسيار ساده است كه يكي از مزاياي اين روش مديريتي پر هزينه است . پس از سن 3 تا 5 روزگي پرنده ها مي توانند تا زمان بلوغ به طور ثابت با 7 تا 10 ساعت نور در روز پرورش پيدا كنند و در نتيجه اثرات فصلي به كلي حذف مي شوند .اين وضعيت در آشيانه هاي باز پيچيده تر است البته اين شرايط با برنامه هاي مديريتي قابل كنترل مي باشد و اين نظريه كه برنامه هاي نوري براي آشيانه هاي باز قابل اجرا نيست ناشي از عدم آگاهي اين مديران مي باشد . برنامة نوري براي پرورش در آشيانه هاي باز متناسب با تغييرات فصلي در طول روز قابل تغيير مي باشد .هدف از اين برنامه ها اجراي طول روز ثابت حداقل از سن 10 تا 20 هفتگي مي باشد به طوريكه پرنده ها پيش از سن 21 هفتگي ، يعني زمان تحريك نوري در معرض افزايش طول روز قرار نگيرند . ج) برنامه هاي نوري براي نيمچه هاي در حال رشد به طور كلي پاسخ نيمچه ها به روشنايي تنها با نزديك شدن زمان بلوغ اين پرنده ها اهميت پيدا مي كند . تأثير عمده تغيير طول روز يا شدت روشنايي پس از 16 تا 18 هفتگي مي باشد بي ترديد برنامه هاي نوري براي پرنده هاي جوانتر تأثيري بر توسعه توليد مثل آنها ندارد . دان و همكاران ( 1990 ) نيمچه هاي مادر گوشتي كوتوله را در زمانهاي مختلف از سن 21 روزگي تحريك نوري كردند . اين نيمچه ها جيره هاي متداول دريافت نمودند ، بدنبال تحريك نوري از سن 15 هفتگي ، افزايش در وزن تخمدان ، 14 روز پس از تحريك نوري ايجاد شد اما در نيمچه هاي جوان چنين افزايش وزني در تخمدان ديده نشد . در صورتي كه انرژي جيره با 10 درصد روغن ذرت تغيير پيدا كرد ( انرژي جيره از 2770 به 3350 كيلو كالري در كيلوگرم رسيد ) پاسخ تخمداني در نيمچه ها در سن 7 و 11 هفتگي مشاهده شد . جالب توجه است كه نيمچه هايي كه وزن آنها 500 گرم بود و در سن 7 هفتگي تحريك نوري شده و خوراك حاوي روغن ذرت مصرف نمودند نسبت به نيمچه هايي كه وزن آنها 1380 گرم و در سن 19 هفتگي تحريك نوري شده بودند سطح هورمون L H بالاتري داشتند .اين محققين نتيجه گرفتند كه افزايش در چربي بدن و با افزايش در ليپيدهاي پلاسما ، مسير عصبي ـ هورموني را تحريك كرده و باعث مي شود كه نيمچه ها در سن پايين تر به تحريك نوري پاسخ دهند . احتمالاً وجود اسيدهاي چرب ضروري مانند لينولئيك اسيد در روغن ذرت اثر مستقيم روي آزاد شدن هورمون L H از هيپوفيز داشته باشد. تحقيق مشابه اين محققين دلالت بر اين دارد كه پرنده ها تحت برنامه محدوديت غذايي سطوح بالاتري از L H پايه را نسبت به پرنده هاي همسن كه خوراك آزاد دريافت نمودند داشتند و پيشنهاد كردند كه اين اثر عمومي علت بهبود عملكرد توليد مثل در نيمچه هايي كه محدوديت غذايي داشته اند نسبت به نيمچه هايي كه خوراك آزاد دريافت كرده بودند مي باشد .در حاليكه به نظر ميرسد پاسخ نيمچه هاي بسيار جوان به نور تحت تأثير تركيبات بدن آنها باشد، اما مهمترين تأثير تجاري تحريك نوري نزديك كردن زمان بلوغ جنسي به زمان مورد نظر مي باشد .رابينسون و همكاران ( 1996 ) مشاهده كردند اگر برنامه نوري در نيمچه هاي مرغ مادر از 8 ساعت روشنايي و 16 ساعت تاريكي به 14 ساعت روشنايي و 10 ساعت تاريكي در سن 120 تا 160 روزگي تغيير كند نيمچه ها بالغ مي شوند.پرنده هايي كه زود تحريك نوري شدند زودتر بالغ شدند هر چند كه اين رابطه خطي نيست . تحريك نوري بسيار زود هنگام ( 120 تا 130 روزگي ) تأثير زيادي بر بلوغ زود رس نداشت اگر چه تحريك در سن بالاتر (160 روزگي ) موجب تأخير در شروع توليد شد . به هر حال تحريك نوري زود هنگام (120 تا 130 روزگي ) تأثير نا مطلوبي روي توليد جوجه ها در سراسر دورة توليد داشت . ساير محققين اذعان نمودند كه تحريك نوري در 15 تا 17 هفتگي موجب كاهش اوج توليد تخم مرغ و متعاقباً در كاهش تداوم توليد پس ار اوج توليد ميشود . درك صحيح از تأثير تحريك نوري در سنين مختلف بر روي پرنده ها غالباً به دليل تفاوت در وزن بدن پيچيده است . بين وزن بلوغ و سن در زمان بلوغ همبستگي وجود دارد ، بطور ژنتيكي سويه هاي سنگين تر ديرتر بالغ مي شوند . گر چه بيشتر نيمچه هاي سويه هاي تجارتي مرغ مادر وزن بلوغ مشابهي دارند ، اما اين مسئله ارزش كاربردي كمي دارد . اهميت كاربردي آن بيشتر در تصميم براي تحريك نوري گله هايي است كه در سن مشخص به وزن مناسب نرسيده اند . لاين و يوآن (1994) عملكرد نيمچه هايي كه در مزان تحريك نوري در سن 20 هفتگي به وزن 2 يا 8/1 كيلوگرم بودند را بررسي نمودند . يك گروه از نيمچه ها كه داراي وزن 8/1 كيلوگرم و زير حد استاندارد بودند تا سن 22 هفتگي و رسيدن به وزن 2 كيلوگرم پرورش يافته و سپس تحريك نوري شدند.اين داده ها مؤيد اين است كه صرفنظر از سن ، نيمچه هايي كه وزن آنها زير حد استاندارد است تا زمان رسيدن به وزن مناسب (حدود 2 كيلوگرم ) نبايد تحريك نوري شوند . اين بدين معني است كه در عمل فقط نيمچه هايي بايد تحريك نوري شوند كه به حداقل وزن و سن مناسب رسيده باشند . بدون شك بهترين نوع كنترل سن بلوغ جنسي در آشيانه هاي بسته انجام مي شود چرا كه طول روز ثابت در سرتاسر دورة پرورش اجرا مي شود . مزاياي اقتصادي براي استفاده كردن از روزهاي بسيار كوتاه فرضاً 8 ساعت روشنايي وجود دارد زيرا فعاليت پرنده ها كمتر است و نياز به خوراك كمتري براي نگهداري دارند . اگر نيمچه ها از آشيانه هاي بسته به آشيانه هاي باز منتقل مي شوند چون مديران از استاندارد آشيانه باز تبعيت مي كنند نيمچه ها مقدار بيشتري خوراك دريافت خواهند نمود . اگر به نيمچه هايي كه در آشيانه هاي بسته پرورش پيدا مي كنند مقدار خوراك مشابه آشيانه هاي باز داده شود وزن اين نيمچه ها 5 درصد بالاتر خواهد بود زيرا نياز نگهداري آنها پايينتر است . لذا سرعت رشد بالاتر ، سبب جلو افتادن بلوغ مي شود . واضح است كه اين وضعيت توسط تعديل در مقدار خوراك مصرفي قابل تصحيح است . د) برنامه هاي نوري براي خروس ها اگر خروس ها و نيمچه ها با هم پرورش پيدا كنند معمولاً برنامه هاي نوري بر اساس نياز مرغ ها تنظيم خواهد شد . اما اگر جنسها جدا از هم پرورش پيدا كنند برنامه نوري مجزايي براي خروس ها اجرا مي شود . به نظر مي رسد زماني كه خروس ها تحت 6 تا 8 ساعت روشنايي در روز پرورش يابند به عنوان خروس گله مادر عملكرد بهتري خواهند داشت . با دوره هاي نوري ثابت و بلند تر ، بلوغ تدريجاً به تأخير مي افتد به اندازه بيضه ها كاهش مي يابد . اگر از دوره هاي نوري بلند مدت (16 تا 20 ساعت ) در دوره پرورش استفاده شود متعاقباً توليد اسپرم به صورت خطي كاهش مي يابد . با استفاده از برنامه ها نوري مشابه ، معمولاً خروس ها نسبت به مرغ ها زودتر بالغ مي شوند . در شرايط تجاري خروسها قبل از مرغ ها تحريك نوري مي شوند زيرا اغلب به منظور عادت كردن خروس ها به سيستم دان خوري خروس 7 تا 10 روز زودتر از مرغ ها به آشيانة تخمگذاري منتقل مي شوند . در شرايطي كه از تلقيح مصنوعي استفاده مي شود مرغ ها و خروس ها در جايگاههاي جدا از هم نگهداري مي شوند . بنابر اين 10 تا 12 ساعت روشنايي براي توليد مني خروس ها كافي است . اگر خروس ها بعد از بلوغ بصورت گله هاي تمام خروس نگهداري شوند ، مدت روشنايي لازم بين 8 تا 10 ساعت كفايت مي كند . همچنين مي توان از نور آبي براي گله هاي تمام خروس كه بعنوان خروس جوان براي اضافه كردن به ساير گله ها نگهداري مي شوند استفاده نمود چون نور آبي اثر آرام بخش دارد و در غير اينصورت خروس ها نا آرام هستند . 2-برنامه هاي نوري كاربردي به دلايلي كه تاكنون به خوبي مشخص نشده است به نظر مي رسد كه مرغ مادر زماني بهترين عملكرد را دارد كه به سن و وزن معين و يا شرايط لازم قبل از تحريك نوري رسيده باشد . بعنوان يك اصل كلي در پرورش مرغ مادر گوشتي رسيدن به وزن 1/2 كيلوگرم در سن 20 هفتگي قبل از تحريك نوري ضروري مي باشد . اين بدين معني است كه اگر متوسط وزن گله در سن 19 هفتگي 3/2 كيلوگرم باشد اين گله نبايد تحريك نوري شود همچنين اگر وزن گله در سن 20 هفتگي 2 كيلوگرم باشد ، بايد تحريك به تعويق بيفتد . تحريك نوري زود هنگام بدون توجه به سن و وزن منجر به توليد تخم مرغ هاي كوچك و تداوم توليد ضعيف بعد از اوج توليد مي شود . بنابر اين مي توان گفت كه نيمچه ها بايد حداقل به سن 20 هفتگي رسيده سپس تحريك نوري شوند اما در اين سن مي بايست وزن آنها حداقل 1/2 كيلوگرم باشد . اگر وزن و شرايط پرنده مناسب نباشد اثر تحريك نوري كاهش خواهد يافت . بعنوان مثال افزايش نور به ميزان 2 ساعت در سن 19 هفتگي براي پرنده هايي كه متوسط وزن آنها 9/1 كيلوگرم است تأثير اندكي بر روي بلوغ جنسي آنها خواهد داشت . بلوغ جنسي اين نيمچه ها در نتيجه افزايش جزئي نور طبيعي يا مصنوعي كه پس از آن در آشيانة تخمگذاري صورت مي گيرد ايجاد مي شود . همانطوريكه قبلاً ذكر شد اين افزايش جزئي اثر بسيار كمي در همزمان كردن شروع توليد تخم مرغ دارد . اين قضيه به ويژه براي مرغ هاي با سرعت رشد بالا كه معمولاً نياز بيشتري براي حداكثر شدن اندازه تخم مرغ هاي اوليه ، وزن جوجه و متعاقب آن گوشت توليدي دارند حائز اهميت است. كنترل برنا مه هاي نوري در آشيا نه هاي بسته بسيار آسان است زيرا مدير مزرعة كنترل كاملي بر مدت روشنايي دارد. نيمچه ها و جوجه خروس ها با نور دائم براي 2 تا 3 روز اول پرورش مي يابند و سپس طول روز به 8 تا 12 ساعت كاهش يافته و تا سن 20 هفتگي ثابت باقي مي ماند .

پرندگان


برنامه نوری


دلیل کاهش تخم مرغ


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت با عنوان بيماريهاي قلبي و حاملگي

جاذبه های گردشگری شهرهمدان

تحقيق در مورد خاستگاه انسان و سير تكاملي آن از ديدگاه ديرينه شناسي نوين

پاورپوینت فصل نهم علوم تجربی پایه هشتم الکتریسیته

پاورپوینت درس ششم کارگاه کارآفرینی و تولید پایه دهم خودشناسی

بک دراپ نوزاد برگ و دریا -کد 1935

رام رسمی و فول فارسی ASUS MeMO Pad HD 7 ME173X K00B

پروژه پاورپوینت معرفی شش نمونه دانشکده هنر و معماری خارجی

تست های ارزیابی عملکرد اسپرم

طرح لایه باز تراکت مزون عروس