دانلود فایل


تحقيق در مورد تاريخچه و اهداف صندوق بيمه محصولات کشاورزي - دانلود فایلدانلود فایل تحقيق در مورد تاريخچه و اهداف صندوق بيمه محصولات

دانلود فایل تحقيق در مورد تاريخچه و اهداف صندوق بيمه محصولات کشاورزي بخشي از تحقيق فصل سوم اركان صندوقماده ٧- اركان صندوق عبارتند از مجمع عمومي ،كميته فني ،هيات مديره ،مدير عامل و بازرس قانونيالف مجمع عموميماده ٨- مجمع عمومي مركب از موزرا كشاورزي،بازرگاني ،امور اقتصادي ودارائي ،مشاور و رئس سازمان برنامه وبودجه به رياست وزير كشاورزي خواهد بود .ماده ٩- جلسات عادي مجمع عمومي حداقل سالي دوبار تا پايان خرداد ماه سال بعد تشكيل ميشود جلسات فوق العاده به دعوت مدير عامل با به پيشنهاد هر يك از اعضا مجمع عمومي و يا بازرس قانوني تشكيل خواهد شد . مدير عامل موظف است مجمع عمومي راظرف ده روز پس از دريافت پنشنهاد تشكيل جلسه كتبادعوت نمايد .ماده ١٠ - دعوت اعضا مجمع عمومي بوسيله مدير عامل مو با ارسال دعوتنامه بعمل خواهد آمد كه درآن روز وساعت و محل تشكيل و دستور جلسه ذكر ميگردد دعوت نامه هاي مذك ور بايند حداقل ده روز قبل از تاريخ تشكيل جلسه براي اعضا ارسال گردد.ماده ١١ - جلسات مجمع عمومي با حضور حداقل سه نفر رسميت خواهد يافت و تصميمات متخذه با اكثريت آرا (حداقل ٣ راي ( معتبر خواهد بود .ماده ١٢ - وظايف و اختيارات مجمع عمومي بشرح زير است :٢- اتخاذ تصميم نسبت به مواردي كه از طرف هيات مديره و كميته فني و يا هريك از اعضا٣- تصويب تعرفه هاي بيمه وغرامت و آئين نامه هاي انواع بيمه محصولات كشاورزي .كشاورزي و يك نفر ازجهادسازندگي براي عضويت درهيات مديره .٦- تعيين درصد و جمع ك ل كمك دولت بابت تامين قسمتي ار حق بيمه ،بيمه گذار و پيشنهاد به٧- تائيد اعتبار پنيشنهادي بمنظور جبران زيانهاي احتمالي عمليات بيمه و ارسال آن به هيات٨- تصويب بودجه سالانه كه ار طرف هيات مديره صندوق پيشنهاد ميشود .١٠ - پيشنهاداصلاح ويا تغيير اساسنامه صندوق به هيات وزيران جهت طي مراحل قانوني١٢ - اتخاذ تصميم نسبت به پيشنهاد افزايش سرمايه صندوق و ارسال آن جهت طي مراحل قانوني١٣ - اتخاذ تصميم در باره نحوه مصرف سودو برداشت ا ز اندوخته ها١٥ - نظارت بر حسن اجراي طرحها وبرنامه هاي مصوبب- كميته فنيماده ١٣ - كميته فني متشكل ار نمانيده هريك از اعضا مجمع عمومي ونماينده صندوق ميباشدمحمع عمومي و صندوق بوده و نسبت به مسائل مربوط به صندوق كه از طرف مجمع عموميعمومي ارسال ميدارد صندوق نيز ميتواند درمورد كليه وظايف ومسئوليتهاي خود ا ز نظراتماده ١٤ - اعضا كميته فن ي براي مدت سه سال منصوب ميشوند وانتصاب مجدد آنها بلامانع استتبصره – قبل از انتصاب مدت سه سال درصورت لزوم هريك از اعضا مجمع عمومي و صندوقماده ١٥ - نحوه تشكيل واداره جلسات كميته فني و بر اساس آئين نامه اي خواهد بود كه توسطماده ١٦ - تصميمات كميته فني با اكثريت آرا اعضا به مجمع عمومي ارسال و در صورت بدستعمومي ارائه خواهد شد.ح- هيات مديره - مدير عاملماده ١٧ - هيات مديره صندوق مركب از ٥ نفر شامل مدير عامل بانك و يكنفر ار اعضا هيئتتبصره ١- اعضا معرفي شده از طرف وزير كشاورزي ووزارت جهاد سازندگي تمام وقت وموظفتبصره ٢- مدير عامل بانك بايد در تقسيم وظايف بين اعضا هيات مديره بانك ترتيبي اتخاذاحسن انجام دهد .تغيير هيات مديره بانك قبل ار انقضاي سه سال اعضا هيات مديره جديد در صندوق جانشينتبصره ٤- تعويض هريك ار سه نفر اعضا هيات مديره صندوق قبل از انقضاي سه سال بلامانعماده ١٨ - جلسات هيات مديره با حضور حداقل ٤ نفر رسميت خواهد داشت وتصميماتتبصره ١- رياس ت جلسات هيات مديره با توجه به حجم كاربوسيله آئين نامه داخلي تعيينماده ١٩ - هيات مديره مكلف است برنامه كار وزمان بندي اجراي آنرا به مجمع عمومي تسليمماده ٢٠ -هيات مديره داراي كليه اختيارات لازم براي ادره امور صندوق با توجه به موضوعدرمورد آنها درصلاحيت مجمع عمومي ويا مدير عامل صندوق باشد . ار جمله اختبارات هيات١- انتخاب نماينده صندوق جهت عضويت دركميته فني٣- تصويب آئين نامه ها ي داخلي ودستورالعملهاي اجرايي صندوقپيشنهاد آن به مجمع عمومي٦- پيشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومي جهت طي مراحل قانوني٨- تهيه وتنظيم بودجه صندوق وپيشنهاد آن به مجمع عمومي جهنت تصويبرسيدگي به حسابهاي ترازنامهقنانونيتمام و يا قسمتي از اصل مطالبات لاوصول و تامين آن از محل ذخيره مطالبات مشكوك الوصول

بیمه کشاورزی


اهداف


تاریخچه


صندوق بیمه محصولات کشاورزی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت درس شانزدهم کارگاه کارآفرینی و تولید پایه دهم نوآوری و تریز

وکتور سوره اخلاص-وکتور قل هوالله احد-وکتور سوره قرآن-فایل کورل

کارآموزی قالبگيري

خرید و دانلود تحقیق: بررسی جامع و آشنایی با اصل عدم قطعیت هایزنبرگ

تحقیق با موضوع تقسیم بندی بودجه ایران

پرسشنامه فرسودگی شغلی گلدارد(GBI)

تحقیق حزب چپ آلمان

پاورپوینت اندودکاری در ساختمان (اندودهای گچ- اندودهای سیمان) در 62 اسلاید کاربردی و کاملا قابل ویرایش

تحقیق عرفان در افق انديشه استاد شهيد مرتضي مطهري

آموزش جامع راهسازی