دانلود فایل


تحقيق در مورد تجلي وحدت و كثرت در هنر اسلامي - دانلود فایلدانلود فایل تحقيق در مورد تجلي وحدت و كثرت در هنر اسلامي 38 صفحه

دانلود فایل تحقيق در مورد تجلي وحدت و كثرت در هنر اسلامي 38 صفحه word |فونت tahoma سايز 12| قابل اجرا در آفيس 2010 و نسخه هاي جديدتر|قابل ويرايش و آماده چاپبخشي از تحقيق
تعاليم و عقايد اسلامي بر كل شئون و صور هنري رايج در تمدن اسلامي تأثير گذاشته است و صورتي وحداني به اين هنر داده است. مثلاً گرچه مساجد به جهاتي شكل و صورت معماري خاصي پيدا كرده اند ولي بسياري از اصول معماري و تزئينات آنها درست مطابق قواعد و اصولي بوده كه در مورد ابنيه غيرديني هم رعايت شده است. از اين رو روحانيت هنر اسلامي نه در تزئين قرآن يا معماري مساجد بلكه در تمام شئون حيات هنري مسلمين تسري پيدا كرده و هر يك بنا بر قرب و بعد به حق صورت روحاني تر يا مادي تري يافته اند. از مميزات هنر اسلامي كاهش تعينات است. ارنست كونل هنرشناس غربي در بارة اين مميزه چنين مي گويد: تقوايي هراس آلود مانع گرديد كه علاقه به واقعيات و گرايش به سوي كثرات بتواند موانع را از پيش پا بردارد و اين موضوع باعث به كار بردن طرحهايي تزئيني گرديد كه خود ملهم از واقعيت بود. مخالفت با گروندگان به سوي طبيعت آن چنان در طبع فردفرد مسلمانان رسوخ كرده بود كه حتي بدون تذكرات مؤكد پيامبر (ص) هم مي توانست پابرجا بماند. به اين علت فعاليت استادان هنر اسلامي فقط محدود به كارهاي معماري و صنايع مستطرفه مي شود. به هر تقدير دوري از طبيعت محسوس و رفتن به جهاني وراي آن با صور تمثيلي از اشكالي نباتي و اسليمي و خطايي و گره ها به وضوح بچشم مي آيد. وجود مرغان و حيوانات اساطيري بر اين حالت ماوراء طبيعي در نقوش افزوده است. وجود چنين تزئيناتي با ديگر عناصر از نور و حجم و صورت فضايي روحاني به هنر اسلامي مي بخشد. روح هنر اسلامي سير از ظاهر به باطن اشياء و امور است.هنرمندان اسلامي در نقش و نگاري كه در صورتهاي خيالي خويش از عالم كثرت مي بينند، هركدام جلوة حسن و جمال و جلال الهي را مي نمايند. بدين معني هنرمند همة موجودات را چون مظهري از اسماءا مي بيند و بر اين اساس اثر هنري او به مثابه محاكات و ابداع اسماءالله است. جهان در تفكر اسلامي جلوه و مشكات انوار الهي است.زبان و بيان در هنر معماري اسلامي (هنر مجرد)هنر اسلامي هنر آبستره است. يعني آن هنر اسلامي كه در حقيقت در همه جاي دنيا يك رنگ دارد و يك نقش دارد و گفتيم قابل شناخت هست، هنر مجرد است، هنر انتزاعي است كه طبيعت در آنجا به صورت مدل قطعي مورد توجه نبوده، بلكه طبيعت نشانه است و نقاش هم نشانه را به كار برده است.هنر اسلامي به اين علت هنر آبستره شده است كه توجه را از كثرت به وحدت كه همان معناي توحيد باشد كه ذكر كرديم بياورد.به عنوان مثال؛ اسليمي يك نقش مجرد است. يعني نقشي است كه از عالم انتزاع پيدا كرده است. ظاهر و تصوير يك چيز مادي نيست، بلكه نشانه اي است براي اينكه توجه را به يك مطلبي كه ماوراء اين نشانه است جلب كند. هنر اسلامي كه هنري آبستره است توجه را به عكس، از كثرت به وحدت مي آورد. يعني در داخل مسجد، نقش انسان به اين علت نيامده است كه توجه شما به آن نقش جلب نشود و تنها عبادت خدا را انجام دهيد. اتمسفر مسجد طوري است كه انسان كمي لطيف تر شده و متوجه يك نكته دقيق مي گردد كه همان كلمة لااله الا الله است. و مهري كه به هنر اسلامي، خورده است، مهر وحدت است. (حاج قاسمي و نوايي، 1366، 213-212)هنر آبستره يعني هنر مجرد ، هنر انتزاعي . البته آبستره اي كه ما در اسلام مي گوييم، با هنر آبستره اي كه الآن نقاشان آبستره نگار كه با دنياي انتزاعي سر و كار دارند، يكي نيست و با هم خيلي فرق دارند، اين ها به قول فلاسفه، فقط در اسم اشتراك لفظي دارند.هنر آبستره مغرب زمين ادامة همان طبيعت زدگي مردم از هنر طبيعت سازي است كه به كلي با دنياي مادي قطع رابطه كرده است و با هنر اسلامي كه مي گوئيم آبستره است؛ متفاوت است.تزئينات نيز در معماري اسلامي در خدمت همان فضاسازي و همان تصور و خيالي است كه در آن جستجو مي گردد. معمار مسلمان به ابداعات بسيار در تجسم و تصوير آن دنياي ايده آل و برتر كه در ذهن دارد دست زده است.يكي از اصلي ترين و مهمترين خصوصياتي كه معمار در هستي به طور كلي مي شناسد وحدت آن است و وجود مركزي مشخص اما ناپيدا كه همة موجودات را در هستي معنا و هويت مي بخشد. همة هستي از يك حقيقت به وجود آمده و به همان نيز بازمي گردد. انسان مسلمان در همه چيز مركز را مي بيند و انديشه ي مركزگرا دارد. وحدت رمز هستي و رمز وجود است و اين به عنوان قانون محوري هستي، انتظامي است كه رمزي از قوانين كلي و رمز وجودست و اين به عنوان قانون محوري هستي، انتظامي است كه رمزي از قوانين كلي و لايتيغر دنياي برتر و سايه اي از حقايق آن در جهان خاكي تلقي مي گردد. روزنه ص اين اصل اساسي در معماري اسلامي است. همواره تمام اشكال داراي مركزي مشخص يا محوري كه سرچشمه تمامي اجزاست، مي باشند. اگر اين مركز يا محور از مجموعة بنا حذف شود نظام بنا بهم مي ريزد و اجزائ بي معنا، بي هويت و آشفته مي گردند. اين در همة فضاهاي معماري اسلامي هويدا است.يكي از اشكال جالب توجه تقارن است كه بسيار از آن استفاده شده است، انعكاس در آب يعني تقارن نسبت به يك محور افقي است. اين تقارن مي تواند چون نشان از انعكاس و تصوير و پرتو و نور را در خود دارد تعابير لطيف عرفا و شعرا را به ياد بياورد.نقوش هندسي، يادآور فقر ذاتي انسانطرحهاي هندسي كه به محو بارزي وحدت در كثرت و كثرت در وحدت را به نمايش مي دهد، همراه با نقوش اسليمي كه نقش ظاهري گياهي دارند، آن قدر از طبيعت دور مي شوند كه ثبات را در تغيير نشان مي دهند و فضاي معنوي خاصي را ابداع مي نمايند كه رجوع به عالم توحيد دارد. اين نقوش و طرحها كه فاقد تعينات نازل ذي جان هستند، آدمي را به واسطه صور تزييني به فقر ذاتي خويش آشنا مي كنند. (مددپور، 1374 ص 135)بيشتر رشته هاي هنر اسلامي از چين گرفته تا اسپانيا با وجود بسياري و كثرت مصالح و گوناگوني شكلها و سبكهاي مورد استفاده از لحاظ فكري و نظري و تركيب شكلها به هم پيوسته و واحد است. تقليد از طبيعت در فرهنگ اسلامي پايگاه برجسته اي ندارد. از اينروست كه گسترش ديدگاهي يگانه و واحد در تركيب هنر تزئيني انتزاعي و جدا از ماده و طبيعت پديدار شده است كه جهان را متعالي مي نمايد و از طبيعت پيروي كامل نمي كند. (السعيد و پارمان، 1363، 14)رياضيات و هندسه در اسلام، در قيد و بند جهان ماده نيست، در واقع بشر به جهان اشكال زندگي و در آن سوي آن به جهان رب النوعي ارتباط دارد. در نتيجه توانسته است بيش از آنكه ساختمان اجزاي تركيب كنندة جهان فيزيكي را همچون در فيزيك جديد آشكار كند، به اشكار كردن اصل حاكم بر اين جهان فيزيكي بپردازد. علاوه بر اين توانسته است به دريافت هماهنگي و توازن و آگاهي از فوران كثرت از وحدت و بازگشت هر كثرت به وحدت كمك كند كه وجه تمايز روحانيت اسلام است و بصورتي مستقيم تر در هنر و معماري اسلامي متجلي مي شود. (آرام، 1366، 100) هنرمندان مسلمان مهارت و تبحر عجيب و شگفت انگيزي چه در تركيب اشكال و چه در كنار هم گذاردن رنگها از خود نشان داده اند و قدرت خود را در اين زمينه نيز اثبات نموده اند و هنگامي كه به نقوش، چه گياهي و چه هندسي نگاه مي كنيم از خلاقيت و تصور ذهني طراح به تعجب و سرگيجه دچار مي شويم و خيلي از اشكال را غيرقابل ترسيم تصور مي كنيم؛ اين به خاطر آن است كه روي اين اشكال و نقوش بسيار كار شده و آنها در حقيقت محصول تجريبات متكاثف (هنرهاي فشرده) يك فرهنگ غني هنري است و راه و رسم هاي متعدد براي ترسيم آنها وجود دارد كه مكشوف و تسليم هر طالب يك روزه نيست. (حاج قاسمي و نوايي، 1366، 430)نقش و رنگدو عامل مهم كه در فضاسازي و تزئينات آن كمك كي كنند، نقش و رنگ هستند. اغلب فضاهاي معماري اسلامي در تمام قرون متمادي منقوش بوده اند. نقش گاهي همراه با رنگ به كار مي رفته و گاهي بدون رنگ. اين اهميت نقش در معماري از كجا ناشي مي شود؟چرا فضاهاي گذشتة ما به خلاف فضاهاي امروز كه خالي از نقش و رنگ طرح و تصور مي شوند مملو از نقوش هندسي و گياهي و شمسه ها و طبل ها و ترنح ها و گلهاي ختائي و اسليمي هاي پيچان و پر تحرك و شبكه هاي هندسي و منظم گره ها هستند؟ آيا اين همه، راهي به همان تصور ايده آل معمار سنتي و تجسم همان بهشت گمشدة او نمي برد؟ ايا او مي تواند فضاي بهشت ازلي و متعالي و باصفا را، فضائي خالي از نقش و رنگ و خشك تصور نمايد؟ آيا به اين خاطر نيست كه او تمام فضاي خود را آغشته به نقش و رنگ مي سازد حتي كف ها را نيز به وسيلة فرش رنگين و منقوش مي گرداند؟به هر حال بايد در ابتدا ديد كه انسان براي منقوش نمودن فضاي بهشت زميني خود از چه نقشي استفاده مي كند. آيا تصاوير بهشت غيرخاكي و ماورائي و والائي كه در جستجوي آن است همان تصاوير اين جهاني و طبيعت موجود در روي زمين حتي در زيباترين نقاط آن است؟ آيا آنچه در بهشت آسماني يافت مي شود اصولاً مي تواند شباهتي ظاهري با موجودات اين عالم داشته باشد؟استفاده از رنگ نيز در معماري اسلامي مانند ديگر موارد جنبه هاي كمي و ظاهري آن تمام نمي شود بلكه كيفياتي از رنگ طلبيده مي شود و خواص و مفاهيمي در كاربرد آن جستجو مي گردد كه وراي خاصيت بصري و ظاهري آنست به عكس امروز كه رنگ تنها از اين جنبه ها مورد توجه است. يعني تنها از اين نظر كه چه تأثيري روي چشم انسان دارد و چه اندازه و به چه ميزان بايد به كار رود و غيره. حال آنكه معمار مسلمان هرچند اين معنا را كاملاً پيش چشم دارد اما مفاهيم ديگري را در پس رنگ و رنگ گذاري مي جويد.هر رنگ در نظر او شخصيت و كاراكتر خاصي دارد و به چيزي اشاره مي نمايد رنگها با هم داراي انتظاماتي بوده و به هم متصل و مرتبط مي باشند.

هنر اسلامی


تجلی وحدت و کثرت


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مدیریت مالی

نمایش سولوشن تصویر سامسونگ g350e

تحقیق ایمان بر خدا

گزارش کارآموزی شرکت آسمان پلاست آپادانا

پاورپوینت فصل نهم کتاب بازاريابي و مديريت بازار تألیف حسن الوداری با موضوع تحقيقات بازاريابي

دانلود گزارش کارآموزی شرکت توسعه فناوری رباتیک پاسارگاد

مدل ۳ بعدی ویلا اسکچاپی ....... K2

دانلود الگوهای برش کابینت دکوراتیو بسیار زیبا - کد 81614 - طرح های وکتور

تحقیق حزب چپ آلمان

بک دراپ نوزاد ستاره دنباله دار -کد 3401