دانلود فایل


تحقیق برآورد هزينه هاي يك طرح حسابداري پيمانكاري - دانلود فایلدانلود فایل تحقیق برآورد هزينه هاي يك طرح حسابداري پيمانكاري

دانلود فایل تحقیق برآورد هزينه هاي يك طرح حسابداري پيمانكاري دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، برآورد هزينه هاي يك طرح حسابداري پيمانكاريبخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق : چكيده مطالب
تنوع مؤسسات و گوناگوني فعاليتهاي مختلف اقتصادي در پهنه جهان، دانش و حرفه حسابداري را بر آن داشته تا در قالب مباني و اصول عمومي، راه حلهاي متناسبي را براي نگهداري حسابهاي فعاليتهاي گوناگون، به نحوي فراهم آورد كه صورتهاي مالي مؤسسات تصوير گوياتري از نتايج عمليات و وضعيت مالي ارائه دهند. از طرفي، فعاليتهاي مؤسسات اقتصادي در كشورهاي مختلف در بستري از اوضاع و احوال اقتصادي و اجتماعي و در محدوده مناسبات حقوقي كشور انجام مي شود و اين عامل، به نوبه خود، جستجو و يافتن راه حل مناسب و مطلوب را در محدوده راه حلهاي متعارف در سطح بين المللي الزامي كرده است.
ارجاع طرحهاي ساخت و ساز ابنيه، تأسيسات و تجهيزات بزرگ از طرف كارفرمايان عمومي و خصوصي به پيمانكاران مختلف، انعقاد قراردادهاي بلند مدت پيمانكاري براي اجراي طرحهاي ياد شده و انجام دادن فعاليتهاي ساخت و ساز در قالب اين قراردادها توسط پيمانكاران، يكي از فعاليتهاي عمده اقتصادي است كه نيازمند روشهاي مناسب ثبت و ضبط معاملات و فعاليتهاي مالي، تهيه و تنظيم گزارشهاي درون سازماني، اندازه گيري و شناخت درآمد و در نهايت تهيه و ارائه صورتهاي مالي متناسب براي پيمانكاران و كارفرمايان است.
حسابداري پيمانكاري يكي از مقولاتي است كه مراجع حرفه اي، پژوهشگران و مؤلفان حسابداري در كشورهاي پيشرفته از ديرباز به عنوان مقوله خاص در حسابداري به آن پرداخته اند و در كشورهاي پيشرفته و همچنين در سطح بين المللي استاندارهاي حسابداري خاصي براي آن وضع شده است. در كشور ما نيز از الها پيش مبحث حسابداري پيمانكاري در كتابها و نشريات گوناگوني مورد بحث قرار گرفته و كوشش شده است در چارچوب روشها و رويدادهاي متداول و استانداردهاي حسابداري كشورهاي پيشرفته راه حل ها و روشهاي مناسبي براي نگهداري حسابها، شناسايي و اندازه گيري سود عمليات پيمانكاري و تهيه و ارائه صورت هاي مالي مؤسسات پيمانكاري در قالب مناسب حقوقي سازوكارها و الزامات محيطي حاكم بر اين فعاليت عمده اقتصادي عرضه مي شود. اركان اصلي پيمانكاري
در هر نوع عمليات پيمانكاري سه ركن اصلي زير وجود دارد.
 كارفرما
كارفرما، شخصي حقيقي يا حقوقي است كه اجراي عمليات معيني را به پيمانكار واگذار مي كند. كارفرما كه تأمين كننده منابع مالي طرح است براي مطالعه، طراحي و نظارت بر اجراي عمليات موضوع پيمان معمولاً از خدمات مهندسان مشاور بهره مي گيرد. جانشينان يا نمايندگان قانوني كارفرما در حكم كارفرما محسوب مي شوند.
پيمانكار
پيمانكار، شخصي حقيقي يا حقوقي است كه مسئوليت اجراي كامل عمليات موضوع پيمان را تا تكميل نهايي آن به عهده مي گيرد. پيمانكار معمولاً به منظور آسان كردن اجراي قسمت يا قسمتهاي خاصي از عمليات موضوع پيمان(نظير لوله كشي، آهنگري و نقاشي) قراردادهايي را با اشخاص يا پيمانكاران جزء منعقد مي كند.
در مواردي كه انجام دادن يك طرح خاص يا اجراي طرحهاي بزرگ نيازمند همكاري چند شركت پيمانكاري با تخصصهاي مختلف باشد، براي افزايش توان مالي و عمليات و توزيع خطرات ناشي از اجراي عمليات موضوع پيمان، مي توان از همكاري يا مشاركت و يا ادغام چند شركت پيمانكاري، گروه شركتهاي پيمانكاري بوجود آورد. شركتهاي تشكيل دهنده اين گروه، در عين حال، شخصيت حقوقي خود را براي ساير كارها حفظ مي كنند.
قرارداد
قرارداد، رابطه اي حقوقي بين پيمانكار و كارفرماست كه منشأ تعهد و التزام براي طرفين مي باشد. كارفرما براي انجام دادن موارد زير معمولاً قراردادهايي را با مؤسسات مشاوره اي يا پيمانكاري منعقد مي كند:
الف-مطالعات بنيادي و تحقيقاتي طرح
ب-تهيه طرح
ج-اجراي طرح
د-نظارت بر اجراي طرح
بستن قرارداد مهمترين بخش از فعاليت پيمانكاري است. موضوع اين قراردادها معمولاً ساختن يك دارايي يا داراييهايي است كه در مجموع طرح واحدي را تشكيل مي دهند. قراردادهائي كه موضوع آنها ارائه خدمات است و مستقيم به قرارداد ساخت يك دارايي مربوط مي شود نيز جزو قرارداد پيمانكاري به شمار مي آيد. قراردادهاي خدماتي مانند مديريت تهيه طرح، مديريت اجرا، معماري و محاسبات فني كه به ساختن يك دارايي ارتباط پيدا مي كند از جمله اين قراردادهاست.
طول مدت اجراي قراردادهاي پيمانكاري معمولاً بيش از يك سال است، يعني تاريخ شروع و تكميل فعاليت موضوع آن در دوره هاي مالي متفاوت قرار مي گيرد. اما طول مدت اجراي قرارداد نبايد به عنوان عامل مشخصه يك قرارداد بلند مدت پيمانكاري محسوب شود. در قراردادهايي كه طي مدتي كمتر از يك سال تكميل مي شود اگر فعاليت انجام شده آنقدر اهميت داشته باشد كه عدم شناسايي درآمد و هزينه در يك دوره مالي، نتايج عمليات را مخدوش كند قرارداد بايد بلند مدت به شمار آيد، مشروط بر اينكه در طول دوره هاي مالي مختلف رويه يكنواختي در اجرا بكار گرفته شود. انواع قراردادهاي پيمانكاري
قرارداد پيمانكاري را در صورتي كه مخالف قانون نباشد، مي توان به انواع مختلف بين كارفرما و پيمانكار منعقد كرد. قراردادهاي متداول پيمانكاري به شرح زير است: مراحل اجراي طرح
مراحل اجراي طرحهاي بلند مدت پيمانكاري در مؤسسات بخش عمومي و بخش خصوصي تفاوت ماهوي ندارد و مؤسسات بخش خصوصي در اجراي عمليات پيمانكاري كمابيش از تشريفات مورد عمل بخش عمومي پيروي مي كنند. طرحهاي بلند مدت پيمانكاري معمولاً در سه مرحله مطالعات مقدماتي، مطالعات تفصيلي و اجرا و نظارت انجام مي شود كه هر يك از اين مراحل شامل اقدامات معيني به شرح زير است: • مرحله اول: مطالعات مقدماتي طرح
1.مطالعات شناسايي طرح
2.تهيه طرح مقدماتي
• مرحله دوم: شناسايي تفصيلي طرح
1.تهيه نقشه هاي تفصيلي
2.تهيه اسناد و مدارك مناقصه
• مرحله سوم: اجراي طرح:
1.ارجاع كار به پيمانكار
2.انعقاد قرارداد پيمانكاري
3.عمليات اجرايي
4.تنظيم و پرداخت صورت وضعيتها
5.تحويل موقت
6.تحويل قطعي
مرحله اول: مطالعاتي مقدماتي طرح
مطالعات مقدماتي طرح شامل اقدامات زير است:
1.مطالعات شناسايي طرح
مطالعات اين مرحله شامل تحقيقات و بررسيهاي مربوط به تعيين هدف طرح، شناخت اجزاي تشكيل دهنده، داده ها و ستانده ها همچنين امكانات فني و اجرايي طرح با توجه به نوع مصالح ساختماني، ماشين آلات و تجهيزات، نيروي انساني، ساير امكانات و محدوديتها و بالاخره حجم سرمايه گذاري (ريالي و ارزي)، طول مدت اجراي طرح، تشخيص و بررسي اجمالي گزينه هاي احتمالي و توجيه فني، اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي (امكان سنجي اوليه) طرح است ...تـوضـیـحــاتِ فـایــل :- این فایل با فرمت word ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار خواهد گرفت. - تعداد صفحات : 112

- قابل ارائه و مناسب بعنوان تحقیق کلاسی
- جهت دانـلـود این تحقیق به انتهای صفحه مراجعه کنید. کلمات کلیدی : برآورد هزينه هاي يك طرح حسابداري پيمانكاري, تحقیق در مورد برآورد هزينه هاي يك طرح حسابداري پيمانكاري, دانلود تحقیق برآورد هزينه هاي يك طرح حسابداري پيمانكاري, دانلود رایگان تحقیق برآورد هزينه هاي يك طرح حسابداري پيمانكاري, پروژه برآورد هزينه هاي يك طرح حسابداري پيمانكاري, مقاله برآورد هزينه هاي يك طرح حسابداري پيمانكاري, تحقیق حسابداری در مورد برآورد هزينه هاي يك طرح حسابداري پيمانكاري, پروژه در مورد برآورد هزينه هاي يك طرح حسابداري پيمانكاري, پایان نامه حسابداری برآورد هزينه هاي يك طرح حسابداري پيمانكاري, تحقیق حسابداری آماده در مورد برآورد هزينه هاي يك طرح حسابداري پيمانكاري, تحقیق حسابداری مالی رایگان , word , ورد, پاورپوینت , pdf, رشته حسابداری , power point , حسابداری مالی , تحقیق آماده حسابداری در مورد برآورد هزينه هاي يك طرح حسابداري پيمانكاري, تحقیق حسابداری برآورد هزينه هاي يك طرح حسابداري پيمانكاري, تحقیق کلاسی آماده برآورد هزينه هاي يك طرح حسابداري پيمانكاري, تحقیق درباره برآورد هزينه هاي يك طرح حسابداري پيمانكاري, تحقیق رایگان برآورد هزينه هاي يك طرح حسابداري پيمانكاري, پاورپوینت برآورد هزينه هاي يك طرح حسابداري پيمانكاري, تحقیق در رابطه با برآورد هزينه هاي يك طرح حسابداري پيمانكاري, تحقیق حسابداری دولتی برآورد هزينه هاي يك طرح حسابداري پيمانكاري, پروژه درباره برآورد هزينه هاي يك طرح حسابداري پيمانكاري, دانلود پاورپوینت آماده برآورد هزينه هاي يك طرح حسابداري پيمانكاري, مقاله حسابداری در مورد برآورد هزينه هاي يك طرح حسابداري پيمانكاري, تحقیق حسابداری درباره برآورد هزينه هاي يك طرح حسابداري پيمانكاري, دانلود تحقیق حسابداری صنعتی , تحقیق با موضوع برآورد هزينه هاي يك طرح حسابداري پيمانكاري, تحقیق رشته حسابداری در مورد برآورد هزينه هاي يك طرح حسابداري پيمانكاري, تحقیق آماده برآورد هزينه هاي يك طرح حسابداري پيمانكاري, حسابداری مالیاتی , دانلود رایگان تحقیق در مورد برآورد هزينه هاي يك طرح حسابداري پيمانكاري, حسابداری , تحقیق حسابداری مالی,مقاله حسابداری pdf ,حسابداری پیمانکاری, تحقیق حسابداری دولتی
بانک تحقـیق و پاورپوینت رشته حسابداری


برآورد هزینه های یک طرح حسابداری پیمانکاری


تحقیق در مورد برآورد هزینه های یک طرح حسابداری پیمانکاری


دانلود تحقیق برآورد هزینه های یک طرح ح?


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت با موضوع کوفاکتورها و متابولیسم فلزات

نت پیانوفلوت آداجیو اثر النی کاراایندرو Eleni karaindrou adagio

تحقیق غيبت و حضور امام زمان

تحقيق در مورد فرمان های شاهنشاهان هخامنشی

وکتور کاغذ کادو طرح قلب-وکتور ولن تاین-i love you-وکتور قلب-فایل کورل

دانلود پروژه کامل پارک طرح 1 ارشد معماری

دانلود فایل فلش فارسی نوکیا 101 rm-769

پاورپوینت معماری مدرن

تحقیق نوروز 35 ص - ورد

مقاله ای کامل در مورد تخمک و تخمک گذاری