دانلود فایل


تحقیق آئين نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و موسسات غير تجارتي - دانلود فایلدانلود فایل تحقیق آئين نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و موسسات غير

دانلود فایل تحقیق آئين نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و موسسات غير تجارتي دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، آئين نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و موسسات غير تجارتيبخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق : ماده 1 - مقصود از تشكيلات و موسسات غير تجارتي مذكور در ماده 584 قانون تجارت كليه تشكيلات و موسساتي است كه براي مقاصد غير تجارتي از قبيل امور علمي ياادبي يا امور خيريه و امثال آن تشكيل مي شود اعم از آن كه موسسين و تشكيل دهندگان قصد انتفاع داشته يا نداشته باشند .
تبصره - تشكيلات و موسسات مزبور مي توانند عناويني از قبيل انجمن ، كانون يا بنگاه و امثال آن اختيار نمايند ولي اتخاذ عناويني كه اختصاص به تشكيلات دولتي و كشوري دارد از طرف موسسات مزبور ممكن نخواهد بود .
ماده 2 - تشكيلات و موسسه مزبور از لحاظ انطباق با مقررات اين آئين نامه به دو قسمت مي شوند .
الف - موسساتي كه مقصود از تشكيل آن جلب منافع و تقسيم آن بين اعضاء خود نباشد .
ب - موسساتي كه مقصود از تشكيل آن ممكن است جلب منافع مادي و تقسيم منافع مزبور بين اعضاء خود يا غير باشد . مانند كانونهاي فني و حقوقي و غيره .
ماده 3 - ثبت تشكيلات و موسسات مزبور در تهران در اداره ثبت شركتها و در شهرستانها در اداره ثبت مركز اصلي آن به عمل خواهد آمد .
تبصره - ثبت موسسات و تشكيلات غير تجارتي كه در خارج از كشور به ثبت رسيده است فقط در تهران در اداره ثبت شركتها به عمل خواهد آمد .
ماده 4 - موسسات و تشكيلات غير تجارتي خارجي ثبت نشده كه در ايران داراي فعاليت هستند موظف مي باشند از تاريخ تصويب اين آئين نامه ظرف دو ماه طبق مقررات مربوطه تقاضاي ثبت نمايند .
الحاق يك تبصره به ماده 4 آئين نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و مؤسسات غير تجاري
شماره 962/33 8/11/47
تبصره ذيل به ماده 4 آئين نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و مؤسسات غير تجارتي مصوب پنجم آذرماه سال 1337 اضافه ميگردد.
تبصره : اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي به محض وصول تقاضاي ثبت اين قبيل مؤسسات و تشكيلات مراتب را با ذكر خصوصيات به وزارت امور خارجه اعلام ميدارد و پس از موافقت آن وزارتخانه طبق مقررات اقدام به ثبت آنها خواهد نمود .
وزير دادگستري
فصل اول - در تسليم اظهار نامه و ثبت مجامع و موسسات غير تجارتي
ماده 5 - اظهار نامه ثبت تشكيلات و موسسات مزبور بايد در دو نسخه به زبان فارسي تنظيم شده و داراي تاريخ و امضاء حاوي نكات ذيل باشد :
الف - اسم و اقامتگاه و تابعيت و موضوع موسسه و مراكز و شعب آن
ب - اسم و اقامتگاه و شهرت اشخاصي كه براي اداره كردن موسسات و تشكيلات معين شده اند .
ج - اسم و اقامتگاه و تابعيت وكيل در صورتي كه اظهار نامه وسيله وكيل تنظيم شده باشد .
د - تاريخ ثبت و محل و شماره ثبت نام كشوري كه موسسه در آن به ثبت رسيده در صورتي كه موسسات يا تشكيلات مذكور در خارج از ايران به ثبت رسيده باشد .
ه - تعيين ضمائم اظهار نامه .
ماده 6 - لظهار نامه بايد داراي ضمائم زير باشد :
الف - نسخه اصلي يا رونوشت وكالتنامه در صورتي كه تقاضا به توسط وكيل داده شده باشد .
ب - رونوشت گواهي شده تصديق كشوري كه موسسات يا تشكيلات مزبور در آنجا به ثبت رسيده بانضمام ترجمه مصدق آن به فارسي .
ج - دو نسخه اساسنامه و دو نسخه ترجمه مصدق آن در صورتيكه اصل اساسنامه به زبان خارجي باشد .
د - در صورت مجلس مجمع عمومي مبني بر انتخاب هيئت مديره و معرفي كسانيكه حق امضاء دارند .
ه - يك نسخه اجازه نامه حاصله از شهر باني در صورتيكه موضوع ثبت طبق مدلول رديف الف از ماده 2 اين آئين نامه باشد .
ز - رسيد پرداخت حق الثبت .
ماده 7 - در صورتيكه ظرف 15 روز بعد از وصول اظهار نامه معلوم گردد كه تقاضاي ثبت داراي نواقصي مي باشد دفتر اداره ثبت شركتها به متقاضي اخطار مي كند كه نواقص را ظرف مدت پانزده روز رفع كند و چنانچه در ظرف مدت مذكور اقدامي براي رفع نواقص نكند و يا اصولا" تقاضاي ثبت غير قابل قبول باشد رئيس اداره ثبت شركتها اقدام به رد آن خواهد كرد در شهرستانها اين اقدام بر عهده ادارات ثبت مي باشد .
ماده 8 - در صورتي كه تقاضاي ثبت قبول شود مراتب در دفتر مخصوصي ثبت و ورقه حاكي از تصديق ثبت به تقاضا كننده داده مي شود و خلاصه آن نيز به خرج متقاضي در روزنامه اسمي و يكي از روزنامه هاي كثير الانتشار براي اطلاع عموم منتشر خواهد گرديد .
ماده 9 - موسسات و تشكيلات مذكور بايد كليه تغييراتي كه در مواد اساسنامه و يا اشخاصيكه حق امضا دارند و يا اقامتگاه قانوني آنها پيدا مي شود ظرف يك ماه به اداره ثبت شركتها اطلاع دهند و مادام كه اطلاع نداده اند استناد به آن تغييرات در مقابل اشخاص ثالث معتبر نخواهد بود . ماده 10 - در صورت انحلال موسسات و تشكيلات مذكور در اين آئين نامه هر گاه انحلال اختياري باشد تصفيه امور آن بع توسط مدير آن بر طبق شرايط مقرره در اساسنامه به عمل مي آيد و در صورتيكه در اساسنامه متصدي امر تصفيه و ترتيب آن معين نشده باشد مجمع عمومي بايد در موقع تصميم به انحلال يك نفر را براي تصفيه انتخاب كرده و حدود اختيارات او را معين كند .
ماده 11 - در صورتيكه موسسه به موجب حكم محكمه منحل كرديد و در اساسنامه متصدي امور تصفيه معين نشده باشد محكمه در ضمن حكم انحلال يك نفر را براي تصفيه معين مي كند و در اين قبيل موارد تصفيه امور مربوطه بر طبق قانون تجارت و تصفيه امور شركتها خواهد بود. ماده 12 - حق الثبت تشكيلات وموسسات غير تجارتي مطابق تعرفه ذيل خواهد بود :
الف - تشكيلات و موسسات هيچ عايدي ندارند 750 ريال
ب - تشكيلات و موسساتي كه دارائي آنها به موجب اساسنامه يك
ميليون ريال يا 1500 ريال
كمتر باشد .
ج - موسساتي كه دارائي آنها از يك ميليون ريال زيادتر باشد
3000 ريال
ماده 13 - براي ثبت هر تغييري نصف حق الثبت اوليه دريافت و ساير مقررات اين آئين نامه رعايت خواهد شد .
تبصره - بر كليه حقوقي كه به موجب اين آئين نامه دريافت مي شود صدي بيست و پنج موضوع ماده 135 قانون ثبت اسناد و املاك علاوه مي گردد.
ماده 15 - اين آئين نامه پس از ده روز از تاريخ انتشار در روزنامه اسمي كشور شاهنشاهي قابل اجرا خواهد بود و آئين نامه شماره 15409 مورخ 20 مرداد 1315 نسخ مي شود .
وزير دادگستري
آيين نامه اجرايي قانون اجازه ثبت شعبه يا نمايندگي شركتهاي خارجي هيات وزيران در جلسه مورخ 11/1/1378 به استناد تبصره ماده واحده قانون اجازه ثبت شعبه يا نمايندگي شركتهاي خارجي - مصوب 1376 –تصويب نمود:
آيين نامه اجرايي قانون اجازه ثبت شعبه يا نمايندگي شركتهاي خارجي
ماده 1- شركتهاي خارجي كه در كشور محل ثبت خود، شركت قانوني شناخته مي شوند، مشروط به عمل متقابل در كشور متبوع ، مي توانند براي فعاليت در ايران در زمينه هاي زير براساس مقررات اين آيين نامه و ساير قوانين و مقررات مربوط نسبت به ثبت شعبه يا نمايندگي خود اقدام نمايند:
1- ارايه خدمات بعد از فروش كالاها يا خدمات شركت خارجي .
2- انجام عمليات اجرايي قراردادهايي كه بين اشخاص ايراني و شركت خارجي منعقد مي شود.
3- بررسي و زمينه سازي براي سرمايه گذاري شركت خارجي در ايران
4- همكاري با شركتهاي فني و مهندسي ايراني براي انجام كار در كشورهاي ثالث.
5- افزايش صادرات غيرنفتي اسلامي ايران.
6- ارايه خدمات فني و مهندسي و انتقال دانش فني و فنآوري.
7- انجام فعاليتهايي كه مجوز آن توسط دستگاه هاي دولتي كه به طور قانوني مجاز به صدور مجوز هستند، صادر مي گردد. از قبيل ارايه خدمات در زمينه هاي حمل و نقل ، بيمه و بازرسي كالا، بانكي ، بازاريابي و غيره .
ماده 2- شعبه شركت خارجي ، واحد محلي تابع شركت اصلي است كه مستقيما موضوع و وظايف شركت اصلي را در محل ، انجام مي دهد. فعاليت شعبه در محل، تحت تام و با مسئوليت شركت اصلي خواهد بود.
ماده 3- شركتهاي خارجي متقاضي ثبت شعبه در ايران موظفند اطلاعات و مدارك زير را به همراه درخواست كتبي خود به اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي ارايه نمايند.
1- اساسنامه شركت ، آگهي تاسيس و آخرين تغييرات ثبت شده در مراجع ذيربط.
2- آخرين گزارش مالي تاييد شده شركت.
3- گزارش توجيهي حاوي اطلاعات مربوط به فعاليتهاي شركت و تبيين دلايل و ضرورت ثبت شعبه در ايران ، تعيين نوع و حدود اختيارات و محل فعاليت شعبه ، برآورد نيروي انساني ايراني و خارجي مورد نياز، و نحوه تامين منابع وجوه ارزي و ريالي براي اداره امور شعبه.
ماده 4- نماينده شركت خارجي ، شخص حقيقي يا حقوقي است كه براساس قرارداد نمايندگي ، انجام بخشي از موضوع و وظايف شركت طرف نمايندگي را در محل بر عهده گرفته است. نمايندگي شركت خارجي ، نسبت به فعاليتهايي تحت نمايندگي شركت طرف نمايندگي در محل انجام مي پذيرد، مسئوليت خواهد داشت.
ماده 5- اشخاص حقيقي ايراني يا اشخاص حقوقي كه متقاضي ثبت نمايندگي شركت خارجي در ايران هستند موظفند، ترجمه فارسي اسناد و اصل مدارك و اطلاعات زير را به همراه درخواست كتبي خود به اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي ارايه نمايند:
1- تصوير مصدق قرارداد موضوع ماده (4) اين آيين نامه .
2- مدارك شناسايي شخص متقاضي : براي اشخاص حقيقي ، تصوير شناسنامه و نشاني اقامتگاه قانوني و براي اشخاص حقوقي ، اساسنامه شركت و آگهي تاسيس و آخرين تغييرات ثبت شده آ، نزد مراجع ذيربط.
3- ارايه سابقه فعاليت شخص متقاضي ثبت نمايندگي ، در زمينه امر پيش بيني شده در قرارداد نمايندگي.
4- اساسنامه شركت خارجي طرف نمايندگي ، آگهي تاسيس و آخرين تغييرات ثبت شده آن نزد مراجع ذيربط.
5- گزارش فعاليتهاي شركت خارجي طرف نمايندگي و تبيين دلايل و ضرورت اخذ نمايندگي.
6- آخرين گزارش مالي تاييد شده شركت خارجي طرف نمايندگي
7- معرفي وزارتخانه ذيربط.
ماده 6- اشخاصي كه مجوز فعاليت آنها از سوي مراجع ذيربط لغو ميشود مكلفند، در مهلت تعيين شده توسط اداره ثبت شركتها و مالكيتهاي صنعتي ، نسبت به انحلال شعبه يا نمايندگي و انجام امور تصفيه آن اقدام نمايند.
تبصره - شركتهايي كه مجوز فعاليت آنها تمديد نمي شود، 6 ماه مهلت دارند تا نسبت به انحلال شركت ثبت شده و انجام امور تصفيه آن اقدام نمايند.
ماده 7- شعبه شركتهاي خارجي كه نسبت به ثبت شعبه خود در ايران اقدام نموده و به فعاليت مي پردازند موظفند ، هر سال گزارش سالانه شركت اصلي مشتمل بر گزارشهاي مالي حسابرسي شده توسط حسابرسان مستقل مقيم در كشور متبوع را به دستگاه ذيربط ارايه نمايند.
ماده 8- كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول اين آيين نامه موظفند گزارش فعاليت شعبه يا نمايندگي در ايران را همراه با صورتهاي مالي حسابرسي شده خود ظرف مدت 4 ماه پس از پايان سال مالي به دستگاههاي ذيربط ارسال دارند. حسابرسي مذكور تا زماني كه آيين نامه اجرايي تبصره 4 ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذي صلاح به عنوان حسابدار رسمي – مصوب 1372 – اعلام نشده است، توسط سازمان حسابرسي و موسسات حسابرسي مورد قبول دستگاه ذيربط كه شركاي آن افراد حقيقي تاييد شده توسط اداره نظارت سازمان حسابرسي باشند، انجام مي گيرد ...تـوضـیـحــاتِ فـایــل :- این فایل با فرمت word ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار خواهد گرفت. - تعداد صفحات : 168

- قابل ارائه و مناسب بعنوان تحقیق کلاسی
- جهت دانـلـود این تحقیق به انتهای صفحه مراجعه کنید. کلمات کلیدی : آئين نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و موسسات غير تجارتي, تحقیق در مورد آئين نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و موسسات غير تجارتي, دانلود تحقیق آئين نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و موسسات غير تجارتي, دانلود رایگان تحقیق آئين نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و موسسات غير تجارتي, پروژه آئين نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و موسسات غير تجارتي, مقاله آئين نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و موسسات غير تجارتي, تحقیق حسابداری در مورد آئين نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و موسسات غير تجارتي, پروژه در مورد آئين نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و موسسات غير تجارتي, پایان نامه حسابداری آئين نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و موسسات غير تجارتي, تحقیق حسابداری آماده در مورد آئين نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و موسسات غير تجارتي, تحقیق حسابداری مالی رایگان , word , ورد, پاورپوینت , pdf, رشته حسابداری , power point , حسابداری مالی , تحقیق آماده حسابداری در مورد آئين نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و موسسات غير تجارتي, تحقیق حسابداری آئين نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و موسسات غير تجارتي, تحقیق کلاسی آماده آئين نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و موسسات غير تجارتي, تحقیق درباره آئين نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و موسسات غير تجارتي, تحقیق رایگان آئين نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و موسسات غير تجارتي, پاورپوینت آئين نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و موسسات غير تجارتي, تحقیق در رابطه با آئين نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و موسسات غير تجارتي, تحقیق حسابداری دولتی آئين نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و موسسات غير تجارتي, پروژه درباره آئين نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و موسسات غير تجارتي, دانلود پاورپوینت آماده آئين نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و موسسات غير تجارتي, مقاله حسابداری در مورد آئين نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و موسسات غير تجارتي, تحقیق حسابداری درباره آئين نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و موسسات غير تجارتي, دانلود تحقیق حسابداری صنعتی , تحقیق با موضوع آئين نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و موسسات غير تجارتي, تحقیق رشته حسابداری در مورد آئين نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و موسسات غير تجارتي, تحقیق آماده آئين نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و موسسات غير تجارتي, حسابداری مالیاتی , دانلود رایگان تحقیق در مورد آئين نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و موسسات غير تجارتي, حسابداری , تحقیق حسابداری مالی,مقاله حسابداری pdf ,حسابداری پیمانکاری, تحقیق حسابداری دولتی
بانک تحقـیق و پاورپوینت رشته حسابداری


آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجارتی


تحقیق در مورد آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجارتی


دانلود تحقیق آئین نامه اصلا


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


كنترل لوازم خانگي با استفاده از ريموت مادون قرمز

تحقيق در مورد حسابداري هتل

حل مشکل سریال وbaseband گوشی y600-u00

دانلود مقاله تحقیق درباره ورزش هاي تناسب اندام هوازي براي درمان التهاب مفصل

پاورپوینت بررسی مفهوم ستاره ها در هتل - 53 اسلاید

شبکه های کامپیوتری

دانلود فایل فلش فارسی p6-u06 با b706 و اندروید 4.4.2 تست شده با لینک مستقیم

پاورپوینت میدان سن پیتر (Pizza San Pietro)

دانلود مقاله دفاع مشروع و تعريف آن در نظام حقوقي

راهنمای پس از ترخیص بیماران مبتلا به کرونا از بیمارستان